is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONCLUSIE.

Als wij de gedachte eens begrepen hebben, ^et verleden en de toekomst in werkelijkheid tegelijk bestaan kunnen, dan kunnen wij erkennen, dat beide van invloed zijn op onze tegenwoordige handelingen.

Oliver Lodge.

Ik heb zorgvuldig de leer van Boehme met die der 'oostersche wijzen, zooals die in de „Geheime Leer" en in de religieuse litteratuur van het Oosten is neergelegd, vergeleken, en ik vind de merkwaardigste overeenkomst tusschen allen in haar esoterische beteekenis; inderdaad, de godsdienst van Buddha, Krishna en Lhnstus schijnen mij één en dezelfde.

Hartmann.

In 't kort het voorgaande resumeerend en trachtend tot eene epaalde gevolgtrekking te komen aangaande de verschillende punten, zou ik tot het volgende willen besluiten:

De curve der beschaving evenals de curve der menscheliike inspiratie, intuïtie en kennis gaat op en af, perioden van duisternis wisselen af met tijdperken van verlichting. De „wetenschappelijke mensch was en is altijd geneigd te denken, dat de curve in den tijd waarin hij leeft haar toppunt bereikt heeft en dat is een fatale dwaling; juist als de menschheid aan deze waangedachte lijdt, is de curve zoo laag mogelijk. Daar moet eene lange periode van lijden kamen, alvorens ze weer kan °-aan stijgen, — langzaam maar onafgebroken — om dan eene grootere hoogte te bereiken dan de vorige. Doch die curven strekken zich uit over duizenden van jaren, zoódat de herinnering aan vroegere grootheid, bij eene volgende herhaling, oor c e geschiedenis slechts vaag tot ons doordringt en ons onwaarschijnlijk voorkomt.

We zijn tegenwoordig aan den voet der geestelijke ontwikk.curve en in het midden der lange lijdensperiode die aan de geestelijke verlichting voorafgaat; de oversnelle materieele vooruitgang der wetenschappen bracht toch slechts de oppervlakkige kennis van de schaal; _ het eigenlijke ei heeft men geheel en al uit het oog verloren en zelfs naar het eigenlijke wezen der schaal heeft men niet eens gezocht'

Door de microscopische studie van den Schijn heeft men de werkelijkheid geheel uit het oog verloren!

Dit was met altijd zoo. Vele malen stond de curve van