is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'de wet van oorzaak en gevolg is onverbiddelijk en als wij gestraft worden in dit of in een volgend leven, dan hebben wij ons die straf willens e,n wetens zelf opgelegd.

En de Logos, de Zoon, de Christus brengt de Christenen ^ot '!cn Vader; — doch evengoed gaan de aanhangers van Bud'dha, van Zoroaster, van Mohammed enz. enz. — de naam doet er weinig toe — tot Hem. Alle religies zijn door Hem geïnspireerd en de Christus is in al hare aanhangers als beginsel aanwezig. Paulus zegt het: „Als Christus, die ons leven is in ons geopenbaard zal worden, dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden in alle glorie."

De transcendentrale, goddelijke wijsheid werd ten allen tijde

door verschillende kanalen aan de menschheid geopenbaard,

in verschillenden vorm weliswaar, naar den aard en de ontwikkeling van het volk waarvoor ze bestemd was — en hoe ze

ook in den loop der tijden verbasterd en verminkt werd,

de ware kern is nog overal te ontdekken.

Al de heilige boeken, die op deze wijze ontstonden, bevatten 'in symibolischen vorm, — die dikwijls zeer moeilijk te/ ontwarren valt, de geschiedenis van het Heelal en van de Menschheid, zoowel in de toekomst als in het verleden. De Kerk heeft — door onkunde of opzettelijk — deze oorspronkelijke imeemng verkeerd uitgelegd en de geschriften verminkt, er dingen aan 'toevoegend en andere weglatend, met eene bedoeling, die niet moeilijk te gissen is.

Iets gelooven op bevel is iets onmogelijks voor den denkenden mensoh en daarom is alle dogma in religie voor hem een ondingHij die streng aan het dogma vasthoudt, onderdrukt zijne edelste aandoeningen, hij smoort de stem zijner intuïtie en imaginatie

behoore°et " g aan en leidt ze °P €en sP°°r waar ze niet

Het zijn juist deze 'beide eigenschappen der ziel, die den mensch onbewust leiden op den weg der gedachte, die voor hem persoonlijk de eentge juiste is, omdat ze precies met zijn aanlegen vermogens strookt; zij brengen hem naar het veld van gedachte en gevoel — waar alles voor hem gereed ligt ter hoo-ere innerlijke ontwikkeling. Het dogma moge geschikt zijn^tot opvoeding van den lageren menschelijken wil, doch voor een gezond gedachte-zieleleven is het dogma verwerpelijk.

ou het misschien juist met ook om deze reden zijn dat alle oude geschriften, waarin de oorspronkelijke religies vermeld zijn, in symbolen spreken?

Symbolen en Mythen in Religie.