is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen de leer der wederbelichaming. Er moge in den Bijbel niet in duidelijke termen over gesproken zijn, doch wellicht alleen omdat het als vanzelfsprekend aangenomen werd.

Men bestudeere eens enkele texten, b.iv.: Joh. 9 : 2 en 34; Joh. 5 : 14; Joh. 6 ; 18; Matth. 11 ; 14; Matth. 16 : 13—24; Matth. 17 ; 10—13; Luc. 9 : 7—9 en: 18—20; Openb. 1 : 17, 18; Openb. 3 : 12; Matth. 14 : 1, 2; Joh. 1 : 19—23. Ik verwijs verder naar alle litteratuur over reïncarnatie.

Door zich steeds weer te incarneeren — telkens weder onder andere omstandigheden —ontwikkelt zich de mensch veelzijdig, hoewel hij zijn eigen individualiteit daarbij behoudt; ze is zijn leidraad bij elke wederbelichaming.

Deze 'geleidelijke ontwikkeling is -ook uitgedrukt in de dagen der week, resp. de „Scheppingsdagen":

Zondag (de dag der Zon). Het Ego begint uit het gebied des Geestes af te dalen in dat der stof, die vooreerst nog ongedifferentieerd (hier vormloos) is;

Maandag (de dag der Maan). De stof is hier gedifferentieerd; door de afscheiding' der Maan, die de oerstof samentrekt en in vorm giet naar hare vier hoofdphasen. Eerste aanleg van het denkorgaan.

Dinsdag (de dag van Mars). De zintuigen ontwikkelen zich en daarmee t gevoel. De mensch is nog geheel dier, het Lager Zelf overvleugelt nog geheel de sluimerende kiem van het Hooger Zelf.

Woensdag (de dag van Mercurius). Ontwikkeling van het combinatievermogen door 't in verband brengen der feiten, door 't herinneringsvermogen bijeen gegaard. De brug tot het Hooger Zelf wordt gevormd.

Donderdag (de dag van Jupiter). Einde der Involutie en begin der Evolutie. Verwijding des bewustzijns; nieuwe gaven van den Geest, — Imaginatie, Intuïtie, Inspiratie; terugverlangen naar de Bron, devotie.

Vrijdag (de dag van Venus). Uit den hartstocht van Mars wordt de Uni*verseele Liefde van Venus geboren; de 9 wordt tot 6, J wordt tot de stof (+) wordt overwonnen, Christus, d. i. het HoogertZelf (O), heeft het Lager Zelf (Judas) tot zich opgeheven.

Zaterdag (de dag van Saturnus); hebreeuwsch Schabath = „rustdag , na de zes „dagen" der Schepping. Saturnus symboliseert den „Hoeder des Drempels . Hier passeert de candidaat voor inwijding den H. des Dr. en wordt ingewijde; Cosmisch bewustzijn; — één zijn met den Christus. In het