is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk was de religieuse aanbidding niet gerioht tot het beeld of symbool, doch ze gold het Wezen, door het symbool voorgesteld. Ik geef in dit ohap. eenige voorbeelden van dezen „zonnedienst".

De teekening hierboven stelt den Zonnegod Schamasch voor, aangebeden door den drievoudigen mensc'h, (gedachte, emotie, handeling, d. i. hier offerande).

Dit is echter niet alles, de namen der sterren en der sterrebeelden — veelal Oude Arabische, Koptische, Aramaisohe of Hebreeuwsche namen, die reeds eeuwen voor het begin onzer jaartelling bekend waren, duiden allen, onveranderlijk, op de oude mythe aangaande den strijd van liet Licht met de Duisternis.

Wel heeft men, zooals dit met alles het geval is, ook den Zodiac traohten te vervalsohen, door het invoegen van nieuwe „moderne" sterreteekens zooals „de Kijker", jhet Microscoop" enz. enz., doch de meeste namen zijn zoo dwaas en kinderlijk, en steken zoo vreemd af bij de oude, beteekenisvolle namen, dat men ze direct herkennen en. . . . schrappen kan. Onze coripheeën der Astronomie. Herschel en anderen, hebben niet veel eer van hun werk. Doch ook lang vóór dezen tijd werden veranderingen aangebracht, die soms zeer moeilijk op te sporen zijn, doch gelukkig hebben wij eenige oude Zodiacs ter beschikking, waaronder die van Esnch en Denderah, die ons dikwijls in staat stellen, de oorspronkelijke ibeteekenis op te diepen.

Wanneer wij nu de mythologieën der oudheid nagaan, — bevattend de geschiedenis der talrijke zonnegoden, — dan vinden wij onveranderlijk dezelfde voorstelling —in hoofdtrekken ten minste — en wij kunnen ook deze verhalen lezen in de opeenvolging der Zodiacale sterreteekens. Meer nog, — hier vinden wij zelfs aangegeven, dat zekere voorvallen ter vereeuwiging, door Zeus of Aphrodite „als teekenen aan den hemel geplaatst werden". Zoo werd in den tijd dat de Grieksche Mythologie ontstond, aan vele teekens eene andere uitlegging gegeven, b.v. de ,,Corona Borealis" werd tot de „Kroon" door Bacohus aan Ariadne, de dochter van koning Minos, vereerd, wegens het redden van Theseus (den dooder van den Minotaurus) uit het Labyrinth; dooh men ziet, dat ook hier de oorspr. mythe doorschemert en zoo is het overal, zooals ik zal trachten aan te toonen, als ik de teekens in 't bizonder bespreek.

Oppervlakkig beschouwd lijkt het vreemd en verwarrend, wanneer wij zien, dat zeer vele constellaties dubbel zijn, b.v. men heeft 2 Visschen, 2 Honden, 2 Leeuwen, 2 Kronen,