is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

één oogenblik te willen aannemen, dat er niet tal van andere en betere verklaringen mogelijk zijn.

De profetie in Gen. 3. 15 luidt: „Ik zal vijandschap stellen tusschen u (Satan) en deze vrouw, tusschen uw zaad en haar zaad; het zal u den kop vermorzelen en gij zult het den kop verbrijzelen." In hoofdtrekken vinden wij deze profetie terug in alle mythen der Oudheid, dikwijls verwrongen, doch nog duidelijk herkenbaar. De vrouw die in den Zodiac het teeken der Maagd daarstelt, houdt in haar rechter hand een tak en in haar linlker hand een korenaar en deze laatste juist op de plaats waar de schitterende ster ot. Al Zimach, Spica (= aar) staat. Vergelijk ook Jes. 11. 1: „Er zal een rijsje voortkomen uit den afgehouwenen tronk van Isaï" en ook Jes. 4. 2. Dit teeken heet in 't Hebreeuwsch Bethula, d. i. eene maagd en in 't Arabisch beteekent dit woord eene tak. In 't Arabisch heet dit teeken ook Sunbul = eene korenaar, dus tak en korenaar hebben bier dezelfde symbolische beteekenis (zie ook Jer. 23. 5, 6 en Luc. 1. 32, 33); uit de aangehaalde teksten blijkt verder dat met „rijsje", „spruit", „tak", „aar" bedoeld is: de M essias.

Het teeken der Maagd svmlb. ook het Korenveld, waardoor de discipelen op den eersten dag der week wandelen n.1. de Zon gaat door dit Teeken als het ikoren en de druiven rijpen. De groene bladeren aibsorbeeren het zonnelicht en het water wordt door de alchemische werking van het „Lidht" tot brood en wijn. Dus zegt de Zoon (Zon) tot zijne discipelen: „eet mijn vleesch en drink mijn bloed". De drie Magiërs stellen in de Astraal-Theologie de 3 groote sterren van Orion voor, die in het Oosten opkomen en naar het Westen reizen (ondergaan), naar Bethl'ehem (Tpp), het „huis des broods".

Spica, die dus den Messias daarstelt is eene dubbelster; haar metgezel, die slechts een omloopstijd van 4 dagen heeft, is, hoewel van enorme grootte, donker en daarom onzichtbaar. Waarlijk een treffend symbool voor den volmaakten mensch en zijn lager persoonlijk zelf!

Spica, hoewel zeer ver verwijderd, nadert ons zonnestelsel met eene snelheid van 9.2 Mijl per seconde.

De Maagd is het sterrebeeld der nevels, n.1. men heeft reeds volle 500 nevels in dit teeken gevonden.

Brown neemt ten onrechte aan dat de korenaar en de tak duiden op den oogst, die valt in den tijd dat de zon in dit teeken komt (22 Aug.); hij schijnt te vergeten dat dit niet het geval