is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebreeuwsch Daveh — „rust of veiligheid" en Dehver — „eene kudde' . In -den Bijbe! (Gen. 49. 4) is er sprake van twee kudden, die in den Zodiac voorgesteld worden door den Grooten en den Kleinen Beer. Eerst tegen 600 jaar vóór Chr. werd (volgens Straibo) de Beer, bij de Grieken, in den Dierenriem opgenomen en daarom vinden wij den Beer dan ook niet vermeld bij Homerus en Hesiodus. Volgens Plutarchus noemden de Phoeniciërs dit sterrebeeld Doube, Dohveh, d. i. „de sprekende constellatie", doch hetzelfde woord beteekent ook „beer" zoo dat hier misschien de oorzaak der beeldverwisseling te zoeken is. Volgens de Grieksche mythologie werden de beide beren aan den hemel geplaatst als belooning van Zeus, wien zij op Creta eene schuilplaats verleend hadden, toen hij vervolgd werd door zijn vader Kronos, die zijne kinderen verslond. We hebben ook hier dus weder „de schuilplaats", hoewel de naam der teekens veranderd is.

De ster % is de Pooister, Al Ruccabe = „die waarom draait". Nu kan men vragen: hoe kan men weten dat deze ster eens de Poolster zou zijn, daar op het tijdstip van het invoeren der sterreteekens, d. i. c.a. 6000 jaar vroeger, x in den Draak de Poolster was? Dat men het wist, blijkt uit den oerouden naam. De voorspelling luidt, dat de „kleine kudde", d. z. volgens Bullinger zij, die reeds door alle eeuwen heen een hemelsch tehuis gezocht hebben „de hoogste plaats in den hemel zijn zal". God heeft voor hen in dit teeken (Hebr. 11. 10—16) „de hemelsche stad" bereid. Zij waren „vreemdelingen, pelgrims op aarde' (Hebr. 11. 13, doch ze zullen het ter gelegener tijd bezitten. (Eph. 1. 13.)

De ster x heet Kochab — „wachtend op Hem die komt". Andere sterren heeten Al Gedi, „het lam", Al Kaid, „de verzamelden", Al Pher Kadain = de kalveren. De grootere kudde der geredden is aangeduid door

b. Ursa Major, de Groote Beer. Prof. Max Müller en velen met hem, denken dat ook hier naamsverwisseling plaats vond. Zoo wordt in Job 9 en in Job 31. 32 dit beeld „de Wagen" genoemd, zooals ook in den volksmond. In Indië heet het teeken Riksha (wagen), of „de zeven wijze dichters", in Griekenland „de 7 wijzen', „de 7 slapers van Ephese", „de 'wagen van Osiris". Zoo zijn er in tal van landen allerlei mythen in omloop, die ons weinig vertellen van de oorspronkelijke beteekenis, doch die toch hier en daar erop duiden. De Arabieren noemen het teeken