is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D

lichamelijke organen hunne functie verrichten, als onder den invloed eener vaste, onveranderlijke wet en wij zagen deze wet nog slechts in embryonaal aanleg aanwezig in den staat. Hieruit volgt direct eene andere onvolmaaktheid in de organisatie van den staat en wel eene van ingrijpenden aard, waardoor feitelijk eene hoogere ontwikkeling van het leidende element in den staat buitengesloten is. In het menschelijk lichaam vindt n.1. eene terugwerking van de organen op het hoofd plaats, die zich primitief uit als gewaarwordingen en in een hooger stadium als gevoelens.

In een nog verder ontwikkeld stadium worden daaruit combinaties en conclusies en ten slotte gedachten geboren, dus een geleidelijke ontwikkelingsgang van het leidende denkprincipe — het hoofd. Deze opklimming is in den staat onmogelijk, daar de leidende wet waarvan ze het gevolg is, zeer ongelukkig functionneert en hier en daar totaal afwezig is. Het resultaat is bandeloosheid, wetteloosheid, zelfzuchtige uitwassen van het zoogenaamde intellect als despotisme, kapitalisme, fraude op elk gebied, eene pers die zich richt tegen het leven van den staat zelf, anarchie, bolsjewisme etc. etc.

Dit alles en nog veel meer is het gevolg van de geheel onvolkomen samenwerking der organen en het ontbreken der universeele wet, m.a.w. de administratie, zooals de n. symphaticus die symboliseert. De rijkdommen door de buikorganen voortgebracht worden daar opgestapeld en niet naar het hart gezonden, dat ze door het geheele lichaam van de gemeenschap moest sturen en waardoor tegelijk het gemeensdiaps-, het familie- en 't individueele leven normaal geregeld en eene voortdurende reactie der geregeerden op de regeerders zoude buitengesloten worden.

Het zwaarlijvige gedrocht van den tegenwoordigen staat sleept zijn ellendig bestaan voort, van de eene ziekte in de andere vervallend, totdat ten slotte eene pijnlijke operatie, waarmee het leven gemoeid is, hem van zijn overtollig darmvet zal bevrijden. Deze operatie schijnt zich thans te voltrekken en we hebben af te wachten of de patiënt ze doorstaan zal of dat er een nieuw kind met frissche levenslust uit zal geboren worden.

Eerst sedert betrekkelijk korten tijd is de patiënt zoo corpulent; vroeger was zijn hoofd enorm groot en buik en borst slecht ontwikkeld; toen leefde het hoofd ten koste van het lichaam, dat zich ten slotte wreekte in de Fransche revolutie.*)

*) Zie Julien Lejay: L'économie politique.