is toegevoegd aan uw favorieten.

Meerdere inlichtingen voor hen die het voornemen hebben om vrijmetselaar te worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onnoodig, zich bij een Magonnieke Orde aan te sluiten, want hoe ontaard vele dier Orden ook mogen zijn, de symbolen en ritualen hebben zij nooit geheel losgelaten en, tenzij men voor deze wijze van arbeiden gevoelt, zou daarom het geheele ceremonieel der aanneming enz. eene niets beteekenende vertooning zonder zin zijn, belachelijk of zinledig, al naar het temperament van den candidaat, en zou het veel beter zijn, als deze zich bij eene vereeniging aansloot, die theoretisch maar niet praktisch Magonniek is, b.v. de Theosofische Vereeniging. J)

Om nu terug te keeren tot onze brochure. Men zal al dadelijk zien, dat daar niet zuiver omschreven is "Hoe word ik Vrijmetselaar?" want men leest daar het volgende:

"De omstandigheden maakten het noodig, deze Inlichtingen, die als officieel kunnen worden beschouwd, uit te geven, ten gerieve van allen die in de Orde van Vrijmetselaren begeeren opgenomen te worden, maar niet altijd weten langs welken weg zij hun doel kunnen bereiken.

Een deel van hen zal het bij de begeerte laten, omdat zij geen enkelen weg kennen; in den kring hunner kennissen is geen Vrijmetselaar; betrouwbare gegevens staan hun niet ter beschikking; een zekere schroom houdt hen terug van pogingen om den weg te vinden. Door deze en andere oorzaken blijven de stappen achterwege, die gedaan dienen te worden om in de Orde te worden opgenomen. Herhaaldelijk verklaren menschen die op gevorderden leeftijd gekomen zijn, dat zij er vroeger wel over dachten

') Natuurlijk bestaat er ook zoo iets als "zelf-inwijding", ook "ceremoniëele zelf-inwijding". Hierop in te gaan zou een boekdeel op zichzelf vormen. Men leze bijv. eens wat de bekende schrijver over Gnostiek, G. R. S. Mead, B. A., daarover schrijft in zijn "Echoes from the Gnosis."