is toegevoegd aan uw favorieten.

Meerdere inlichtingen voor hen die het voornemen hebben om vrijmetselaar te worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij lezen nu verder in de brochure — en hebben deze hiermede ten volle en letterlijk weergegeven — : "Het is mogelijk dat iemand die kennis nam van een onlangs in ons Vaderland verschenen tijdschrift 'De Swastika' en geen Vrijmetselaaar is, tot de meening komt dat hem daarin de weg is gewezen om Vrijmetselaar te worden, (i)

In het eerste nummer van dat tijdschrift wordt immers gesproken van de Vrijmetselarij en de Orde, van den Inspecteur van den Ritus, enz. (2)

Dan bestaat hier in Nederland ook wat men genoemd heeft 'De Gemeenschappelijke Vrijmetselarij in Nederland', die haar Opperbestuur heeft in het buitenland. Deze organisatie bezit ook in ons land een loge, genaamd: 'De Loge Cazotte no- 13'. gevestigd in Amsterdam. Tot haar worden zoowel mannen als vrouwen toegelaten. (3)

Wij willen niet in een beoordeeling treden van de bedoelingen en beginselen van dergelijke organisaties ; zelfs willen wij gaarne aannemen dat hun programma's in meer dan één opzicht onze instemming kunnen hebben. (4)

Wij behoeven ook geen uiteenzetting te geven van de principiëele of praktische bezwaren die de groote meerderheid der Vrijmetselaren van alle landen heeft tegen de toelating der vrouw tot de Orde. (5) Hierop alleen meenen wij de aandacht te moeten vestigen — geen andere bedoelingen, ook geen propagandistische, hebben deze Inlichtingen — dat o. a. de Loges dier Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij niet wettig zijn erkend door den grooten Bond van Vrijmetselaren, dat iemand die in ééne daarvan is aangenomen en zich op grond daarvan Vrijmetselaar meent te kunnen noemen, niet behoort tot de Orde van Vrijmetselaren en door de Loges en leden dezer Orde, die haar zetel heeft te 's Gravenhage, niet als Vrijmetselaar wordt beschouwd. (6)