is toegevoegd aan uw favorieten.

Meerdere inlichtingen voor hen die het voornemen hebben om vrijmetselaar te worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digden onzer Orde in den Tempel te Brussel als gasten van de Loge Les Amis Philantropes I. In onze Orde is elke loge een vrije loge in een vrij lichaam. Naar een willekeurige loge is dus het geheele Grootlichaam niet te beoordeelen, noch is het omgekeerde het geval.

In welk opzicht de Alg. Gem. Vrijm. in Ned. zich dan onderscheidt van het Ned. Groot-Oosten ? Het is onze plicht geworden u hierop openlijk en onomwonden antwoord te geven. Onze Orde is in zeker opzicht als een aanvulling te beschouwen en naar het inzicht van schrijver dezes rust op beide een taak die zij behooren te vervullen, vermijdende wat scheidt en zoekende wat verbindt. Twee punten in het bijzonder rechtvaardigen de vorming van onze organisatie naast het Groot-Oosten der Nederlanden. Deze punten zijn : (a) het recht der vrouw om op volkomen gelijken voet met den man in de Vrijmetselarij opgenomen te worden, (b) het aantoonen en bevorderen der geestelijke en mystieke zijde der Vrijmetselarij.

De Toelating der Vrouw. Er bestaat thans geen enkele theoretische grond meer om aan de vrouw het recht te ontzeggen, tot Vrijmetselaar gewijd te worden, indien zij zulks verkiest. Deze uitsluiting berust slechts op verouderde, geheel uit den tijd zijnde meeningen omtrent de zoogenaamde minderwaardigheid der vrouw. De profane wereld heeft overvloedig aangetoond, dat de plaats der vrouw naast den man is, in welke beweging dan ook.

In vele gevallen heeft de ondervinding reeds bewezen, dat de opname der vrouw in de Vrijmetselarij aan deze een hoogere ernst en wijding kan bijbrengen, welke deze toelating meer dan rechtvaardigt, al is natuurlijk niet te ontkennen, dat in de praktijk zich nog vele ernstige bezwaren voordoen, die echter alleen door ervaring en experimenten kunnen bestudeerd en verholpen worden.

De Geestelijke Zijde der Vrijmetselarij. Het meerendeel der mannelijke Loges heeft steeds in groote mate de geestelijke zijde der Vrijmetselarij ontkend of veronachtzaamd. Zij hebben al hare aandacht bepaald bij een