is toegevoegd aan uw favorieten.

De tooverspiegel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een merkwaardige nieuwe Roman!

RUDOLF HANS BARTSCH

LUKAS RABESAM

HOE TWAALF MODERNE MENSCHEN GOD ZOCHTEN Geautoriseerde Nederlandsche Vertaling door Tony db Ridder f 2.90 ingenaaid — f 4.15 gebonden

„Een Merkwaardig Boek" noemde „Den Gulden Winckel", het bekende Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren, dezen nieuwen roman van den Oostenrijkschen schrijver Bartsen. En het oordeelde verder: „...Zóó schrijven wij, Hollanders, ze niet. Zoo kunnen we 't niet, zóó fijn en gevoelig, toch zonder eenige sentimentaliteit en met zoo'n kinderlijke innigheid.

„ . . . Als motto voor zijn boek gebruikt Bartsch deze Evangeliewoorden: „Mijn rijk is niet van deze wereld". En dat typeert het werk volkomen. Want 't is een boek voor eenzamen; voor hen en van hen, die zich in deze wereld nooit recht thuis voelen, dwazen, droomers, onpractische menschen, die in zich voortdurend een groot heimwee dragen. — Het is een boek van een gezond mysticisme, van een zuiver en vroom natuurgevoelen "

Aandoenlijk geschetst is de figuur van den grijzen wandelleeraar Rabesam; diep godsdienstig en tóch at en toe van zulk een sprankelenden humor de lessen aan zijn „twaalf discipelen": mannen en vrouwen van dezen tegenwoordigen tijd met al hun nooden en behoeften. Een heerlijk, rein en geestig boek! Geheel voor onzen tijd! En dat zeker veel opgang zal maken!

In de reeks „HISTORISCHE KARAKTERS" is als nieuw deel verschenen:

IN DEN RÉVEILKRING

door EVERARD GEWIN Prijs f 2.90 ingenaaid — f 4-'5 gebonden INHOUD: Van de Ontwaking. — Mevr. Groen van Prinsterer. — Dr. A. Capadose. — Da Costa en De Clercq.

Om dit belangrijke werk te kenschetsen geven wij de volgende aanhaling uit het „Woord Vooraf" van den schrijver: „Het geschrift dat hier wordt geboden, betreft een onderwerp, dat mij uit psychologisch en historisch oogpunt belang inboezemde. Ik heb in deze bladzijden menschen trachten te teekenen, menschen in hun verhevenheid en kleinheid, lust en leed. Het zou mij een voldoening zijn, niet enkel wanneer het mij gelukt mocht zijn hen voor mijn lezers te doen leven, maar ook wanneer ik hun godsdienstige overtuiging, die ik niet deel, met juistheid en onpartijdigheid had geschetst.

„Mijn kennis van dien kring berust voor een groot deel op eenige onuitgegeven dagboeken en mémoires, en op onuitgegeven brieven ten getale van ongeveer 5000

É Ml Iiniirmnir

Als voorgaand nr. verscheen in de serie „Uit Z8I1UW- 6n Zielsleven .

GEBOORTETIJD EN KARAKTER

door W. WIJKER (Leeraar aan het Rijks-Opvoedingsgesticht te Alkmaar)

Prijs f 0.60

UITGAVEN DER HOLLANDLA-DRUKKERIJ TE BAARN