is toegevoegd aan uw favorieten.

De tooverspiegel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog erger is het dat degeen, die gaarne iets bovennatuurlijks aanneemt, niet alleen iedere verdere controle nalaat, maar bovendien geene poging doet om eene „natuurlijke" verklaring te vinden.

Ik wil hierover thans niet verder uitweiden maar meen voldoende gezegd te hebben om tot voorzichtigheid aan te manen bij wat ook omtrent den tooverspiegel voor wonderlijks verteld v/ordt.

Want niet alleen uit het Oosten worden wonderverhalen omtrent den tooverspiegel gedaan, ook Miss X onderscheidt in hare visioenen eene categorie, waarvoor ze geene verklaring weet te vinden. In hare eerste publicatie omschrijft ze deze visioenen als „mogelijkerwijze telepathisch of helderziend, wijzend op het verkrijgen van kennis door super-normale middelen". Vier jaar later spreekt ze van visioenen „die mij inlichtingen brengen omtrent iets uit het verleden, het heden of de toekomst, dat ik door geene andere middelen weet". Terwijl ze in hare eerste publicatie de mogelijkheid van andere verklaringen open laat, schijnt ze later overtuigd te zijn van occulte invloeden op hare visioenen. — We moeten dus, vooral in hare mededeelingen uit lateren tijd, op onze hoede zijn. Want haar geloof aan occulte invloeden zal allicht afbreuk doen aan hare neiging tot zelfcritiek en onderzoek. Deze categorie van visioenen is, volgens Miss X, heel zeldzaam, maar toch deelt ze er eenige voorbeelden van mede. Daarvan zal ik hier enkele bespreken. Ter inleiding kies ik het volgende.

Op een Maandagavond nam Miss X haar kristal ter hand met de bedoeling er iets in te zien, dat hare gedachten bezig hield. Maar in plaats daarvan zag ze een bundeltje narcissen, een klein, stijf ruikertje van twee of drie bloemen. Dit vertoonde zich in verschillende standen telkens opnieuw, niettegenstaande hare pogingen om het kwijt te raken. Ze meende dat het eene herinnering was aan den vorigen dag, toen ze aan tafel bij eene vriendin de eerste narcissen van het seizoen had gezien. — Doch Vrijdagsavonds veranderde ze van meening want toen ontving ze van eene andere vriendin ten geschenke een schilderstukje, voorstellende een bundeltje narcissen op 195