is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die niet tot zwijgen te brengen zijn. „Het publieke leven is op meer bescheiden voet in te richten; de belastingdruk heeft de grens onzer geldelijke draagkracht bereikt, en de tijd, waarin de rijksmiddelen boven verwachting vloeiden, is voorbij." Drie jaar lang echter is onder haarzelve, onder deze zoogenaamd rechtsche regeering, ten believe der op schoolsubsidies azende kerkelijke partijen ter eene, der onverzadigbare onkerkelijk democratische volkshelft ter andere zijde, onze staat roekeloos en zelfs krankzinnig verkwistend geweest, om zoo doende naar de zijde der meerdere welgesteldheid verpletterend veeleischend en welvaart vernietigend te worden. Waarbij dan de ontreddering onzer weerbaarheid tot bestrijding van de kosten der democratie niet veel heeft geholpen! Allereerst onze modern Roomsche minister van arbeid heeft, geholpen overigens door onzen duren minister van onderwijs, de zaken van ons land vlug en vlotweg in de war gestuurd, en wel als democraat, als bevorderaar van de luiheid en veeleischendheid der achterbuurt; bij alle bevoordeeling van afzonderlijke partij genooten heeft hij zijne eigene moeder de Heilige Kerk ten onzent van den wal geholpen in den sloot. Aan de democratie namelijk, zegge aan de gepeupel-