is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de orde der Rozekruisers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

$

Sedert de laatste jaren bestaat er e^ne herleving van de algemeene belangstelling in de geschiedenis der Rozekruisers. Vooral bij de Vrijmetselarij, is er een ver-" dieping waar te nemen in de studie van een gezamenlijken oorsprong, of, wat mijne meening is, van eene geastelijike afstamming, die bij de eersten te vinden is.

Het is zeer moeilijk aan de ware geschiedenis der Rozekruisers den dichten sluier te onttrekken, die haar benevelt, daar deze. als de bewaarders eene'" verborgen overlevering, aan de wereld getgeven door de Brahmanen in Indië, Helmes Trismegistus in Egypte en ürjijheus in Griekenland, uitteraard geen gemeengoed van liunne arcana maakten. Het is in 't bijzonder geen gemakkelijke laalsj, na te gaan welke ritualen en symbolen de Rozekruisers aan de Vrijmetselarij der XVIIe en XVIlIe eeuw gegevan hebben, aangezien de archieven van de beide Orden natuurlijk niet k,onden worden gepubliceerd.

Aan dit tweeledig werk hebben sedert eeuwen talrijke schrijvers en voorname

geschiedkundigen, hunne beste krachten gewijd. De wetenschap der geschiedenis is echter van dien aard, dat allel bijdragen over een bepaald onderwerp van belang zijn. Bovendien is in de laatste jaren veel verborgens aan het licht gekomen.

Er is stof voor eene diepgaande studie;, die boekdeelen zou vragen, tot ondierwerp hebbende: dei rol door de Rozieikrii'sers, gespeeld in de ontwikkeling der beschaving in Europa., Groote figuren.. als P a r a c e 1 s u s, Boehme,van Helmont, Andreae, Bacon, C(omenius. B o y 1 e, L o c k c, S t. Germ a i n, nemen een voorname plaats in, zoowel in de algemeene geschiedenis der nienschheid, als in die der Rozekruisers., Daar ik echter niet in de gelegenheidben, zulk een werk mijnen lezers aan te bieden,, wil ik in 't kort de vrucht van lange jaren opzoekingen geven, hor pend dat anderen mijn werk zullen hervatten en het volledig maken, ten einde een bouwstuk op te leveren, dat de Mysteriën van het Rozekruis waardig zal zijn.