is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de orde der Rozekruisers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mysteriën in verval waren geraakt, zoo b.v. Solo, Thai es, Democritus, Pythagoras en P 1 ato.

Christus heeft ook zijnen jongeren cene geheime leer gegeven, niet voor de buitenwereld bestemd. In oen zijner Logia, of korte openbare toespraken, zei hij: „Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uwe parelen voor de zwijnen, opdat zij niet te eeniger tijde dezelve met hunne voeten vertreden en zich omkeerende, u verscheuren." (Matth. 7:6)., Deze esoterische leer vormde de overlevering der Gnostieken, en wordt rn hunne geschriften, voornamelijk de „P i s t i s S o p h i a" (Geloofswijsheid), teruggevonden, Maar al te veel was zij uitgelekt bij de niet voldoende voorbereiden, en mettertijd was zij ook toet onzuiverheden bezwaard geworden, zoodat C ons tantin us na zijne overwinning op Maxencius „in het teeken des kruises" in 312, het noodig vond de eenheid in de Kerk in te stellen (warvoor bij in 325 het Concilie van Nycea bij,eenriep), en overal het licht der oude Mysteriën te looven. *) Hij nam het standpunt in, later met zoo veel bezieling door Augustinus (394—430) verdedigd,der eenmaking van het geloof tegenover allerlei secten,, die in het Christendom binnengeslopen waren, en waarvan het Manichelsme de voornaamste was.2)

*) Constantinus verbood alle mysterie-diensten, als die van Mytliras, Serapis en Bacchus, der Iiabiren, Druiden en Gnostieken. Zijn verbod werd bekrachtigd door zijne opvolgers V a 1 e n t iniauus in 372, Theodosius in 381 en T li e o d o s i u s II in 450.

2) Later zou het Gnosticisme toch in groote mate in de orthodoxe Kerk doordringen, want A1 b e r t u s M a g n u s, Thomas van Aquino, Petrus Lombardus, St. Victo r, Fraaciscus van Assisi, en anderen mag men onder hun aanhangers noemen.. In het begin der Xlle eeuw, zei de benoemde hervormer der tucht in de Keirk, S t. Bernard van Clairvaux, over de Gnostieken: „Als gij hun naar hun geloof vraagt, kan niets meer christelijk, zijn; als gij hun gesprekken aanhoort', kan niets onschuldiger zijn; en wat zjji spreken, bevestigien zij door hun han-

De Kruistochten, die het licht van het Oosten aan het Christendom Jerug brachten, huldigden een tijdperk in, warin de vrije mystieke geest geien vrede meer hebben kon met de crislallisatie van het levenswoord in ker-< kelijke dogmatiek, en deden eenc beweging ontstaan, die in de Orde der Rozekruisers zou uitloopen. Deze beweging uitte zflch op drieërlei wijze, schrijft Sédir !): lo. het Gnosticisme, door de C.atharen, de Waldensen, de Albigensen en de Tempelieren gevolgd, waarvan Dante de geniale vertolker is; 2o. de mystiek der kloosterlingen; 3o. de alchemistische en hermetische overlevering. in de Rosaria vertolkt.

In die tijden van onderdrukking van het vrije geloof, werd sub rosa het gejheini der ingewijden bewaard; achter dit aloude symbool bleef de waarheiid bij troubadouren2) en schrijvers versluierd. Le Roman de la Rose van Guillaume de Lorraine. die er het eerste deel van schreeif in 1260, voleindigd door J e a n de M e u n g, en de Divina Commedia van Dante, zijn twee verschillende vormen van dezelfde godachte. Het eerste is behalve! eeinel satire tegen de grooten en de geestelijken van den tijd, tevens eene gesluierde openbaring van de beginselen van heft hermetisme en de alchemie. De/ tweede is cene Gnostische en Johannistische toepassing van de leer der Kaballa op de Christelijke dogma's, schrijft Eliphaiz Levi in zijn Histoire de la. Magie; het

delingen." (Y a r k e r, „Oorsprong en Scholen der gewijde scholein", De Swastika". 5de jaargang, no. 3).

J) Histoire des Rose-Croix, Parijs 1910.

2) Er bestonden verschillende richtingen tusschen de Troubadouren: de ga-, lante, de geschiedkundige, de didactische, de satirische, de theologische, de mystieke en de hermetische. De laatste was vertegenwoordigd o.a. door Wolfram von Eschenbach, schrijver van een Graal-gedicht, waarin het stelsel van heit voorbestaan en de verhuizing der ziel verkondigd wordt. De troubadour P i e rre Cardinal wordt ook nog aangelliaald als vertolker der Graal -legende in gesluierde taal.