is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de orde der Rozekruisers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftozekru.isérs óp de loutere overlevering der bouwgilden. „Vier oude bouw 1 oges van Londen verenigden zich onder een grootmeester, zegt F in de], om enkel g e e s t e 1 ij k e doeleinden na te jagen en eëne symboliek- bouwkunst te bestudeeren, wLer etj,nige kunstige bouwstof de mansch zelf was. Zoo trad in die plaats van het in volslagen ontbinding verkeerende steenWerkers-gildie eene nieuwe en hoogere instejling, de vrijmetselaarsbond, als ...midldlelpunt van dé vereeniging' d/er geschiedden menschheid lol eenen algeomenen liefdebond. '

„Een der eerste handelingen van de Engjalsche Grootloge na 1723, zegt Öjr. Goblet d'Alviella (passim) was den meestergraad te hervormen-" Wij zagen reeds dat volgens dezen zeer verlichten schrijver de meestergraad ontegensprekelijk de bewijzen van zijn Rozekruis^rsherfcomst draagt.

Aan dit werk namen de Rozekruisers toch geen rechtstreeks d:el.

„Het is niet beweerd g: worden, schrijfl Gould1) dat de Rozekruisers eenttger wlijize tot de oprichting van <lö Grootloges in 1717 medewerkten, ma ir vele maq-onnjeke schrijvers (Begjman n b.v.) hebben een herm;'tisclien invloed van 1720 tot 1730 vasHjgesfJeld, waarvan de tegenwoordigheid in het i iluaal en de terminologie der Orde ],a dien tijd geconstateerd wordt".

Gould geeft daarvan de volgende h Wijzen: la. het voorwoord van hdt „Long L i v e r s", verLaald door Eu;. Philaletes, verschenen te Parijs in 1715, eein werk over het levens-elixpr. de algenueene geneeskunde en het kostbaar gehefan van de verjonging; dezevertaling is opgedragen aan ,,d)en Groo' meester, de Opzieners en de Broed rs der Broederschap dar Vrijmetselaren in Groot-iBrittannië en Ierland''. 2)' Heb Long Li vers spreekt symbolisch van het boek I\J, „waaruit de ontrouwe leden geschrapt moeten Worden"; van dit boek M (zie verder) is nu alleen sprakfo in d :

1) Beknopte Geschiedenis dier Vriji'metselarij, 1903.

2) Zie de Nederlandsche vertaling in „De Vrijmetselaar", 1910—1911.

Rozekruisersgeschriften. i) 2o. In het voorwöord van „The secret History of Freemasons", een gedrukte uitgave van een oud manuscript over de. Constituties, werden de Rozekruis' rs en de adepten als broeders van de zelfdr broederschap of orde voorgesteld alsdtv leden der Vrijmetselarij zielf. 3o. De „Dafily Journal" van 5 September 1730 publiceerde een artikel, wlaarin gez;egd wordt: „Men moet bekennen,dat liet eene vreemde vene 'naging is waarvan de Engalsche Vrijmetselaren, zich schamend over hunne wterkelijlcs afkomst. eenige ceremonieën gecopje>erd hebben, zich veel moeite gevend om de wereld te overtuigen, en waarvan zij de opvolgers zijn, alhoewel zij maar enkele symbolen en inwijdingsleekenen er van overgenomen hebben. De leden van deze vereeniging droegen den naam van Rozekruisers, en hunne officieren genoemd gelijk de onzen, grootmeester opzieners, enz. droegen in hunne plechtigheden een rood kruis als herki nningstce'ken."

Het artikel van de ,,Daily Journal", door Prof. B o 111 a n d als zeer kenschetsend beoordeeld, werd, schrijfl hij in zijne „Orphische Mysteriën", ook overgenomen in het „Daily Nie^vs" van 24 September 1730. Zijn inhoud kan in verband worden gebracht met hetgeen Prof. Bollaud verder zegt, dat Robe rt S amber in 1723 zinspeelde op de Rozekruisers-geheimen als de Vrijmetselaar s-ge he.i men der hooger klas.

Het geestelijke doel door de Rozekruisers gevolgd was te hoog, dan dat het geheel bereikt kon worden, alleen door het gebruik van symbolisme en rituaal in de Vrijmetselarij; dit doel is de inwijding in het hoogere leven, de totale zedelijke hervorming, door wat genorc<md wordt de tweede geboorte; om het na te streven, lis een hoogere levenskunst noodig, meer dan het bij'wlonein van mafonnielae bijeenkomsten, en wel cpne strenge zedelijke leefwijze, behalve vol-

x) In 1728 wörd door E. Oakley een voornaam bouwstuk in een Vrijmetselaarsloge voorgedragen, waarin lange uittreksels van heft werk van Philaleles worden overgenomen.