is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de orde der Rozekruisers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Domiinus noster-qui dedit nobis sjgnum."!) Zij droegen als onderscheidingsteeklen een koord van zwarte zijde in het bovenste knoopsgat) van hun rok, symbol iseerend dat zij zich liever zouden laten wurgen, dan hunne geheimen te openbaren. Deze snoer, schrijft N i co la ï, werd hun gegeven, nadat zij eenige extases hadden gehad. Op de vergaderingen droegen zij een verguld kruis, gekroond met een roos, aan een blauw! ordelint. Hun schootsvel was van zwartte zijden koorden. Zij haddien ook als teeloen, dat hun haar tusschen die kruin en het voorhoofd weggeschoren werd. Op hooge feestdagen moesten zij voor zonsopgang naar buiten gaan, vóór een bepaalde buitenpoort der stad elkander opwiachtefn en begroeten op de aangeduide wfijze.

De#ze Rozekruisers werden geheelen van liet tweede Stelsel, ook Fratres Roris C o c t i, of Broeders van dien „gekookten dauw",, waaronder men den steen der wijzen verstond. Er werd beweerd dat de dauw de grootste onttbindelnde kracht op het goud bezit'. De Gouden Rozekruisers zochten feitelijk ook lapis philosophorum.

In diefn loop der XVIIe' eenw wordt verder niets openlijk vermeld omtrent de Gouden Rozekruisers, die in de volgende eene groote uitbreiding namen. In 1710, alsook in 1714, ter gelegenheid van heit eeulwfeest der eersite uiitgave der „Fama" (Kiesewfetter), verscheen tle Breslau het voornaamste bekende werk over de G. R. C.: „Die Wahrhaffte und volkontaiene Bereitung des Philosophischen Steins der Brüderschaft aus den Orde des Golden und Rosen Kreutzes", aan de hand van Sincerus Renat u s, wiens echte naam was S a m u e 1 Richter, een geestelijke uit' SiLefz'ë. die blijkbaar geen G. R. C. was. Dit wierk bevat de 52 regels der Orde, waaruit Wij; de volgende overschrijven, ons een volkomen beeld van hare organisatie gevend:

1. Het aantal leden, primi'tievelijk

x) In het Ma?onniek Museum te 's Gravenhage zijn verschillende schootsvellen met het opschrift': ,.Benedk!tus Deus Dominus noster qui dedit nobis signum Fratrum Rosae Crucis.'"

van 21, zal niet 63 te bloven mogen gaan.

2. De 36 eersten mochten gieen Katholielken (papisten) aannemen, wad nu wel geoorloofd is, maar de Broeders mogen niet naar eikaars geloof vragen.

3. De keizer zal voortaan niet meer voor tien jaren gekozen worden, maar levenslang. Hij moet alle tien jaar van naam, pseudoniem en woonplaats veranderen.

4. Twjee huizen zullen te Neurenberg en te Ancona ingericht w'orden.

6. Ieder belooft gehoorzaamheid tot den dood aan zijn overste.

7. De broeders mogen niet gezamenlijk eten, tenzij Zondags en als zij te samen arbeiden.

10. De tijd van leerlingschap is van twiee jaar.

11. Als twee leden elkander ontmoeten, begroeten zij elkander op bijzondere wlijze (als hierboven, volgens O rv i u s, beschreven), en toonen hun ziegel. Als men een valschen broeder erkent, maat men onverwiijld de stad ontvluchten.

12. Als het Magisterium zal medegedeeld wiorden aan een brocld'er, dat hij zich tegenover God verbindc er ge®n gebruik van te maken, noch voor zich zelf, noch om een of ander koninkrijk in oproer te brengen, noch om een tiran te dienen, maar dat hij zegge, dalt hij het magisterium.' nieit kenit, en dat het een bedriegerij is.

17. Groote gesprekken moeten venmeden w-orden.

19. 20. Het is verboden den Steen aan eetnfe zwiangere vrouw te geven omdat zij anders onmiddellijk bevallen zou, noch « ook op de jacht te gebruiken.

22. Het is verbodbn paarlen en etielsteenen te maketn, grooftfer dan die welke gemeenlijk voorkomen.

24. Als een broeder zich wil doen kennen in een stad, dat hij op Pinksterdag vóór Zonsopgang naar buiten ga in de buurt der Oosterpoort', en een rood kruis toone als hij broeder is van het Gouden kruis, en een groen,, als bij Rozekruiser is.

26. 51. 52. Ieder broeder zal na zijne aanneming van naam en voornaam verandotren en die van den laatst overleden broeder aannemen. Hij zal voor