is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de orde der Rozekruisers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xa. DE ROZEKRUISERS- OF ACHTTIENDE GRAAD DER SCHOTSCHE VRIJMETSELARIJ.

In Duitschland, Oostenrijk en Rusland was onder verschillende omstandigheden de nieiuwe inwerking der Rozekruisers op d© Vrijtaetselarij, na eenc schillen: fnde op)laaiing, op ongunstige gevolgen uitgeloopen. In Frankrijk ontstond in de XVIII© eeuw ook een'e wijziging der Vrijmetselarij door toevoeging van hoogere gradien, waartusschen een Rozekruisersgraad, wellkje van blij venden aard zou zijn. Er is vetel geredetwist over he;t al of niet wenschelijke dezer verandering. Politie'kie doeleinden en ijldelheid zijn ea- zeker niet de eeniga reöietnen van ge-< wie est, want anders zouden zij meil entjjt? niet bewaard zijn gebleven. Het doel verbeteringen in de Orde Ite brengen, nl. er eene diepere kennis in te leggen, dan in de drie eerste graden was bewaard gebleven, is eene veronderstel ■> ling, die niet uitgesloten mag wiorden.

Toch hebben wij alle gronden om aan te niemen, dat de Rozekruisersgjraad die van het gradenstelsel van de vierde (tot de£i achttienden alleen in Frankrijk en in Nederland is overgebleven, primitief eene katholieke invoering, en wial van de J©zulten is geweest.

De vermoedens van ïnwterking dezer Orde, steeds (die menschelijke evoluties dw'arsboo'mend, op die Rozekruisers- en de Vrijtaetselaars-.oirde, ten doel hebbepd haar te doen ouJtja arden, wKXnd'en zekerheid, volgens de geschiedschrijvers voor wat betneüb hel instellen van den Rozekruisersgnaad in d(e Schotsche Vrijmetselarij.

De eerste sttjap wjordl reeds in (dfe XVIIe eeuw door D. Johnson aangetoond.1) Hij zegr dat vele Jezuïtai gebruikmaak-1 ten van de onlusten, die na den dood van Crotawall (1658) ontstonden, om in de Ordie der Rozekruisers binnen te sluipein, haar te doen ontaarden en haire langzame verdwijning te veroorzaken. Zij

l) ,/Histoir© secrète du rólablissemeint de Charles II sur le tiröne". Londres 1679.

zouden de Vrijtaetselarij 'dienstbaar gemaakt hjebben voor him beschermen James II. Nadat deze verslagen wierdt in 1690, vluchtten zij me/V hun onttroonden koning naar Frankrijk; deae vestigde zttch in het Jezuïtische College van Clermont (Mon't de Clercs), vanw'aar la;Ier de eerste nieuw© Tempeliersgraden irr de wereld gezonden werden.

Ragon, die Johnson aanhaalt in zijn werk „Ordre Chapitral nouveau Grade de Rose-Croix", beschrijft de ve|rde-re afwikkeling van het plan der Jezuïfcen. Volgens hem stichtten zij in 1715, na de overwinning van Georges I, den vorst van het nieuwe huis van Hannover, op den pretendent James Sl-uarl, den Schc/tschen graad van St. Andreas. De ver-* dene slap was, volgens Ragon, de oprichting in 1728 van die Schotsche Tempeliersgraden. Volgens C 1 a v e 1 („Geschiedenis der Vrijmetselarij"), moesten dezo graden dienen, om de Katholieke godsdienst in Engeland weder in te voeren. Verworpen te Londen, werden zij (je Parijs aangenomen, na de beroemde redevoering er doo(r Ramsay in 1737 uitgesproken, om de oude Schotsche Vrijtaeltsdlarij als de oorspronkelijke te doen aannemen.

De Schotsche graden vonden in Parijs e,en verbazenden opgang, en men zicjt hen rond 1740 van alle kanten ingang nepien in de Vrijtaetselarij. Men hee.Pt eichter ten onrechte Ramsay gehouden voor den stichter zelf de(r Tempeliesrsgradetn. In zijne rede zei hij uitdrukkelijk, dat de Vrijmjettselarij melt[ dfe dri© eerste graden volledig was, en üat zij nieftJ voor godsdienstige of politieke dioeleijiden mag gebruikt w'orden; er blijkt ook uit, dat hij, de leerling van den quielistischen bisschop Fenelon, door de Jejzuïten van het Hof verbannen en te Kamerijk geplaatst, zeer stellig niet als hun handlanger mag beschouwd worden. Wel is wjaar, verklaa'rde Ramsay dat volgens hem de Vrijtaetselarij van de Ridderorden afstamde, nl. de Johannitór