is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de orde der Rozekruisers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NABETRACHTING.

Een blik werpend op hetgeen de maatschappij te danken heeft aan de RozekruLersgedachte doior de eeuwen heen, kunnen wij vaststellen, dat de Orde, gestiel^* door Christiaan Rosencreutz, is geweest de groote inwijdingsschool van hetJv Westen, een kanaal, waardoor de Oude Wijsheid^ naast het Neoplatonisme en de leer der Kabbala, aan de Christelijke wereld is gegeven geworden. Bovendien heefl zij een Tempel voor de wetenschap opgebouwd, waarin de menschheid bevrijd is geworden van het juk der empirie, waar zij geleerd heeft het groote boek der goddelijke openbaring in de natuur te ontsluieren, en zich heeft onttrokken aan het kerkelijk verbod van het leven op de hoogere gebieden te onderzoeken. onder voorwendsel van ontheiliging der dingen, die verborgen moesten blijven. Eindelijk, heeft zij machtig geholpen den godsdienst los te maken van het dogmatisme, van wereldsche macht, sectarisme en 'bijgeloof, in samenvoeling van alle Godskinderen, zonder onderscheid van geloof, in de volle vrijheid des geestes.

In de kroes der geestelijke omzetting, hebben de Rozenkruisers den volmaakten mensch gevormd, die God boven alles liefheeft, in wiens hart de Christus is fointwaakt, en een steen van liefde en wijsheid in de samenleving is geworden. In hunne stoffelijke smeltkroesen, hebben zij de eenheid van alle stoffen gevonden, naast hel kostbare goud, symbool van de zlonnekracht en het geestelijk licht, de wetten vaststellend, die ten grondslag aan de studie der chemie liggen.

In geneeskunde, hebben de Rozekruisers eene nieuwe plantkundige pharmacoepa ontdekt, alsook de beginselen, die uitgewerkt werden in de homoeopathie. Naast het zoeken tiaar een universeel geneesmiddel of levenselixer, hebben zij

ullvii I UUVl VJ111 7 O .

veest de groote inwijdingsschool van het*^

■\ 7—< 1-nnnnl miorrlnAr Hf* Ollflp. f

vooropgesteld volkomen genezing door de omzetting van ons eigen hart, door het geestelijk proces, de harmonie van het lichaam herstellend.

Zich aanpassend aan de tijdsomstanjlieden, heeft het Rozekruis steeds uitdrukking gegeven aan de geestelijke behoeften der menschheid: aan de Godzoekende zielen, gaf het de mystiek, die hen boven deze stoffelijke wereld met hare verleidingen en begoochelingen verhief^ aan de Inquisitie leverde het de slachtoffers, uit wier bloed de vrijheid van geweten groeide; van de Vrijmetselarij maakte het den Tempel van broederschap en zedelijke opheffing, die zoo vele millioenen lot zijne mysteriën toegelaten heeft; zijne aanhangers gaven aan de wetenschap het proefondervindelijk onderzoek, waardoor zij geheel hernieuwd werd.

Men kan zeker aan de Rozekruisers verwijten, dat zij in hunne groote verwachtingen soms wel wat aanmatiging getoond hebben of grootspraak verkondigd. Naar mate hunne rangen zich voor talrijke aanhangers openden, vooral in een lijd, dat de grooten der wereld het als eene eer beschouwden zich onder de roos op het kruis te scharen, hebM ben ook minderwaardige elementen den goeden naam der aloude Broederschap aangetast. Geen menschelijke instelling anlko'mt aan de onvolmaaktheid der aardsche dingen. Doch als eene scheppende kracht, als een ordenend beginsel, treedt de zuivere, ware Rozekruisersgedachte telkens weer naar voren in nieuwe verschijningsvormen, de menschheid steeds naar een liooger ideaal leidend.

In den tegenwoordigen tijd onderwijzen de Rozekruisers eene vollediger cosmologie, dan ooit te voren bekend was; zij hebben aan de astrologie haren ouden scepter teruggeschonken; zjj. helpen met