is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch uit eene meer oostersche gedachtenwereld tot de Grieken gekomen zijn door zoo iets als het Orphisme heen. Ylpürog 'Opfavg pivtrTypix S'fftSv 71-XpxS&UKCV. (FHG IV 648 b.) „iEgyptenaren," beweert in zijn werk over de secten (4 : 43. 44) omtrent 222 Hippolytus te Rome, „hebben gezegd, dat God ondeelbare eenheid is, die zich zelve voortbrengt en uit haar alles wordt teweeggebracht ; de natuur noemen zij samengesteld uit tegendeelen, uit goed en kwaad, evenals rechts en links, licht en donker, nacht en dag, leven en dood." Maar de bedoelde iEgyptenaren zullen wel weer theosophisch Grieksche iEgyptenaren zijn geweest. De oudste godgeleerden, door Aristoteles (983b) in diens 'Metaphysica' (vgl. Plat. Crat. 402b) bedoeld, zijn Orphisch*, en het Orphische mysterie verraadt misschien nog door het woord 'mysterie' zelf, dat de betrokkene leeringen oorspronkelijk in het Arameesch waren overgeleverd; evenals het Babylonisch in VoorAzië internationale verkeerstaal was geweest omtrent het jaar 1500 voor het begin onzer telling, deed namelijk omtrent 750 en later het Araméésch als zoodanig dienst. 2 „Arameeën," zegt in zijne 'Joodsche Oudheden' (1 :6,4) Josephus, „noemen de Grieken Syriërs." 3 En de Joodsche tempelzanger (Ps. 10 : 9,

om handel te drijven, soldaat te worden, of ook alleen om het land te gaan zien, zegt Herodotus (3: 139).

J) Bij Ficinus heet het in 1482, dat „Zoroaster priscao illius inventor theologiae geweest is": Theol. Plat. xvii, 4. Vgl. bijv, Justinus 1 :1, 9.

2) Vgl. hier 2 Kon. 18:26. De Assyrische koningen schijnen Babylonisch te hebben geschreven op tichels, en Arameesch op papyrus of perkament; vgl. 2 Kon. 19:14.

3) Suri heet Aram al in de spijkertexten. Arameeën heeten tusschen 500 en 400 v. Chr. meestal ook de Joden van het eiland Elephantine, aan de zuidgrens van JSgypte, die daar Arameesch schrijven, hoewel hun eeredienst nog voor-deuteronomisch is, anders gezegd afkomstig is uit dagen vóór het jaar 622 v. Chr. Ze stamden af (Dt 17:16) van uitgestuurden, en