is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bylonische geloof aan de eeuwige wederkomst van het gelijke, ;;de Chaldeeën," zegt Sextus Empiricus, „hebben beweerd, dat naar het hemelsche het aardsche zich richt." 1 „Ik voor mij," zegt (4 : 32, 4) Pausanias, „weet, dat Chaldeeën en Indische magiërs het eerst hebben gezegd, dat de menschelijke ziel onsterflijk is, en dat hen van de Hellenen o. a. met name Plato daarin is gevolgd." Maar de heilige schriften der Joden, die juist in dezen sterk babylonizeeren 2, zijn nog zonder de 'Platonische' onsterflijkheidsleer. In het verhaal van Gilgames blijkt men dan ook te Babel te hebben geleerd, dat de goden het eeuwige leven behouden hadden voor zichzelven en voor de menschen den dood hadden bestemd, al wordt in een oud ^Egyptischen toovertext als tooverboek vermeld „het boek om als (een) god te zijn ; de Chaldeesche sterrekijker, op zijne beurt, — de opmerking is van H. Schneider, — heeft met den blik ten hemel, en vol van gedachten aan hemelsche en eeuwige goden, voorloopig niets gezien van de dooden en niet gelet op aardsche wenschen naar een leven hiernamaals. Ook de god der diepten was voor hem geen god der dooden, maar een god in de natuur, al is toch de avond- en mor-

1) o. ij,«»«„ T* Hi-jUK toïs oupwlotr p. 729 Bekker. 'Ex töv

TK Ti"'"" f'pZ'nTK' x"™ T"a ru'lx)lv Philo de Jood over

wereldbewerking 40. Hippocrates: „Corpora ccelestia. causa

sunt omnium eorum qua, in his corporibus inferioribus variis modis agun-

tur : Thom. S. Th. 1:15, 3. Matth. 6: 10 b ziet eruit, alsof van de bewering

„zoo omhoog zoo omlaag" onder Hellenistische Joden een vrome wensch was gemaakt.

2) Zie bijv. 'het kleinood van Hizkia' in Jez. 38:9—20. Giovanni Schiaparelh MM, Het Optische. « men bij de M.

is weinig. (Lastronomia nell Antico Testamento 1:13.) Inderdaad; zelfs de uitroep die in Gen. 41:43 als „abreekh" is gevocaliseerd, is het BabyIonische woord abarakku voor onderkoning, - voor „abba le malka", zeggen de targoems. ' b