is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veld, maar niet zonder dat iets van den ouden zeventiende-eeuwschen geest in haarzelve weer binnenkomt. Ook het oudere zelf kwijnt lang nog voort. Een handschrift van 1778, dat in 1906 is aan het licht gekomen, een exemplaar van het wetboek voor eenen 'bond van Onscheidbaren', zooals dat was afgeschreven voor eene nieuwe plaatselijke te Halle gestichte vereeniging, Reverenda Confoederatio genaamd, getuigt van drie met alchimistische teekens aangeduide graden, zooals die ook reeds moeten zijn bedoeld geweest op het Saturnustableau van 1660; paswoord was Amicitia en kenteeken een (Grieksch) kruis. De bond was de orde der Kruisbroeders, over wier 'bedrieglijke mysteriën' in 1660 aan Sam. Hartlieb was geschreven door Dr. John Worthington met de woorden: „the cheats of the fraternity of the Holy Cross, which they call mysteries, have had infinite disguises and subterfuges."

Men kan nu loochenen, dat de Opperbouwmeester der Vrijmetselaren de voor Engelsche domheid onkenbaar gewordene Makranthropos is of groote Mensch van de Rozekruisers, die dan toch in verhouding tot het oneindige wezen eigen meesterschap op oud heidensche wijze mikrokosmisch hebben gedacht; „daarom," zegt (op blz. 183) de 'chemisch' uitgesprokene overlevering der wijsheid, de Cabala Chymica, „kan men dan op zijne wijze als de rechte geregenereerde en wedergeborene mikrokosmos een heer heeten van den Makrokosmos, de groote wereld." Bewezen — Spr. 14:6! — behoeft men het niet te noemen, dat Eeuwigheid en JEther, die voor Grieken openlijk Chronos (of Kronos = Saturnus) hadden geheeten en Zeus, doch voor Orphische ingewijden ^Eon en Phanes waren, in de dagen van de Renaissance door 'Hermetisch' en 'Cab-