is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons rituaal [door [H.P.] van Nieuwenburg]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O.', van Den Haag, December 1921.

Aan

<de BBr.'. Leden van het Hoofdbestuur der Orde.

Z.\ V.\, Z.\ A\ BBr. .,

In de Hoofdbestuursvergadering' van 9 September j.1. werd besloten, dat ik in Üe vergadering van Januari a.s. een overzicht zou geven van datgene, wat in de vergaderingen van 25 Maart, 27 Mei en 9 September bij de behandeling van de Ritualen door verschillende BBr.'. is gezegd.

Bij dit verslag voegde ik eene nota van mijzelf en zond de beide stukken aan den H'. E.'. Grootmeester ter inzage.

Deze droeg mij op, de nota te laten drukken en aan ieder der leden van het Hoofdbestuur daarvan een exemplaar toe te zenden met het verzoek, de daarin vervatte beschouwingen te willen overwegen en eventueel daarop schriftelijk critiek te leveren.

Met de meest brl'. gevoelens van hoogachting,

Uw U heilw.'. medebr.'.,

VAN NIEUWENBURG.

Grootsecretaris.

BIBL OtH-TEK GROOÏOC ÏEN