is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons rituaal [door [H.P.] van Nieuwenburg]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orphisme leeraarde: Leert de zinnelijkheid onderdrukken. Plato spreekt van „Gode meer gelijk te worden". En in onzen tijd hooren we een Frederik van Eeden in zijn laatste rede gewagen van „de volkomen overwinning van de materie door den geest". Terwijl, last but not least, Prof. Bolland onlangs een college gaf over zelfkennis, dat ons bij sommige passages doet vragen, of hij ook misschien bij de \ rijmetselarij ter school was geweest. We komen hierop straks terug.

Drie hoofdstukken alzoo ook in het magonnieke leerboek.

Het eerste: de bewustwording, de zelfkennis.

Bewustwording. We hebben wel in 'toog te houden, dat slechts datgene bewust kan worden, wat in de menschelijke ziel aanwezig is. Onwillekeurig denken we hier aan het schoone woord van Fr. v. Eeden in „De passielooze Lelie":

„Woorden kunnen niets brengen, waar niets is;

„Lampen der erkentenis zijn het in verborgen schat-

kameren".

Een bewustworden is een opnieuw kennen van datgene, wat reeds aanwezig is, wat reeds een deel uitmaakt van het Zelf, maar niet. als zoodanig in het heldere licht van bewuste kennis stond.

Zelfkennis alzoo. Maar dan moet er in dat Zelf ook iets te kennen zijn. En wat zou dat anders kunnen zijn, dan het groote en hooge beginsel, waarover we in de voorafgaande bladzijden spraken. Laten we hier eens voor eenige oogenblikken het woord mogen geven aan Prof. Bolland, den man van de Zuivere Rede, die wel niet er van verdacht zal worden, dat hij aan overgevoeligheid lijdt, of aan religieuse verrukking of ontoelaatbare mystiek invloed zou willen geven op zijn denken.

Aan een verslag in een dagblad — de rede zelf is, voorzoover mij bekend, nog niet uitgegeven en staat mij' dus niet ten dienste — ontleen ik het volgende:

De zelfkennis van den mensch in de samenleving is een behoudende kleinigheid te midden van eindelooze verkeerd-