is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat van opoffering was, zooals blijkt uit het gebruik van de fijnste grondstoffen; terwijl een ander ideaal nauwgezetheid in uitvoering der werken was. Inderdaad vertoonde niet weinig van het oudste werk een verbazingwekkende technische bekwaamheid, en zulk werk moet duiden op een ten grondslag liggend denkbeeld dat de werkers'trachtten te verwezenlijken. Boven alle dingen zochten zij naar duurzaamheid. In latere opschriften, betrekking hebbend op bouwen komen zinsneden als de volgende vaak voor: „het is zoodanig als de hemelen in al zijn kwartieren"; „bestendig als de hemelen " Klaarblijkelijk was het denkbeeld dat hieraan ten grondslag lag dat, daar de hemelen stabiel, niet te bewegen, waren zoo ook een bouwwerk, dat in behoorlijk evenredig verband met het heelal gesteld werd, magische stabiliteit zou verkrijgen. Men vermeldt dat, toen Ikhnaton zijn nieuwe stad grondvestte, vier grenssteenen. nauwkeurig geplaatst werden, zóó dat zij precies vierkant zou zijn en eeuwig zou duren. Het doel, waarnaar men streefde, was eeuwigheid, terwijl al het andere werd opgeofferd aan dit streven.

Hoe goed zij hun droom verwezenlijkten, toonen ons de Pyramiden, welke van alle gedenkteekenen der menschheid de oudste, technisch de volmaaktste, de grootste en de geheimzinnigste waren, en zijn. Tijden komen en gaan, rijken verrijzen en gaan ten onder, wijsbegeerten bloeien op en falen en de mensch komt tot vele uitvindingen, maar zij staan zwijgend onder den stillen Egyptischen nacht, even onweerstaanbaar aantrekkend, als alle begrijpen ontwijkend. Een obelisk is eenvoudig een pyramide, zij het dan ook dat het grondvlak een zuil is geworden, die de oudste symbolen van het zonnegeloof ten toon spreidt — een Driehoek boven een Vierkant. Wanneer en waarom dit figuur heilig werd, weet niemand behalve in zooverre wij de gissing mogen wagen dat het een van die gewijde steenen was, die hun heiligheid verwierven in tijden welke verre voor alle herinnering en traditie liggen, zooals de KA'ABA te Mekka. Of wij er een nabootsing in moeten zien van den driehoek van het zodiacale licht, dat op zekere tijden aan den Oostelijken hemel wordt gezien bij zonsopgang en zonsondergang, of een proeve van metselarij, als symbool van den Hemel gebezigd, zooals het Vierkant dat voor de Aarde was, kan niemand bevestigen ').

I) Churchward verklaart in zijn Signs and Symbols of Primordial Man (Hoofdst. XV), dat de pyramide den hemel weergaf daar Shu, op zeven treden staande, 'het luchtgewelf van de aarde in den vorm van een driehoek had