is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geloof. Vreeselijke eeden van geheimhouding werden geëischt en Plutarchus beschrijft ons iemand die knielt met zijn handen gebonden, een koord om zijn middel en een mes op zijn keel — terwijl de dood de straf was die op verkrachting van de verplichting volgde. Zoo moest zelfs Pythagoras twintig jaren wachten alvorens de verborgen wijsheid der Egyptenaren te leeren, zoo voorzichtig waren zij wat betreft hunne candidaten, voornamelijk als het vreemdelingen waren. Maar hij maakte er een edel gebruik van toen hij latei een eigen orde vestigde te Crotona in Griekenland, waar hij onder anderen de geometrie onderrichtte, daarbij getallen als symbolen van

geestelijke waarde gebruikende 1).

Van uit Egypte gingen de Mysteriën met geringe veranderingen over naar Klein-Azië, Griekenland en Rome, waarbij de namen van plaatselijke goden die van Osiris en Isis vervingen. De Grieksche of Eleusinische Mysteriën, ingesteld omstreeks het jaar 1800 v. Chr., stelden Demeter en Persephone voor en schilderden den dood van Dionysius door middel van een plechtig rituaal dat den neophiet van den dood tot het leven en onsterfelijkheid leidde. Zij onderrichtten de eenheid van God, de onveranderlijke noodzakelijkheid van moraliteit, en een leven na den dood, terwijl zij de ingewijden teekens en paswoorden gaven waardoor zij elkander zoowel in het duister als bij licht konden herkennen. De Mithraïsche of Perzische Mysterien vierden de verduistering van den Zonnegod, waarbij gebruik gemaakt werd van de zodiac, den voortgang der jaargetijden, den dood der natuur en de geboorte der lente. De Adomsche of Syrische vormen waren gelijksoortig: Adonis werd gedood, maar herleefde om te wijzen op het leven door den dood. In de Cabirische Mysterien op het eiland Samothracië werd Atys, de Zon, gedood door zijn broeders, de jaargetijden, en keerde hij bij de voorjaarse\ening weei tot het leven terug. Zoo hadden ook in het noorden, in Engeland, de Druïden de leer van één God, de tragedie van winter en zomer en leidden zij den candidaat door de vallei des doods naar het eeuwigdurende leven 2).

I) Pythagoras, door Eduard Schuré - een boeiend verhaal over dien grooten denker en leeraar. Het gebruik van getallen door Pythagoras moet echter niet verward worden met de mystieke mathematica van de Kabbalisten van latere

'2) Met betrekking tot de verspreiding van de Mysteriën van Isis en Mythras over het Rcmeinsche Keizerrijk leze men een levendig verslag in Roman Life