is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar bestaan een zaak van algemeene bekendheid en er bestond niet meer geheimhouding met betrekking tot hare heilige plaatsen dan er bestaat met betrekking tot een Kathedraal. De aanwezigheid er van getuigde jegens het publiek dat er een dieper geloof dan het populaire algemeen bekende bestond, maar het recht tot toelating er in was afhankelijk van den hartgrondigen wensch van den aspirant en zijn gewilligheid om zichzelf geschikt te maken, de waarheid te leeren kennen. Hier is het oude voorschrift geldig, dat wanneer de leerling gereed is, hij den Leeraar wachtende zal vinden en hij komt er toe een waarheid te kennen welke tot nog toe voor hem was verborgen, omdat hij de geschiktheid of de begeerte tot het kennen

er van miste.

Het is natuurlijk dat alles een mysterie is, maar mystificatie is iets geheel anders en de neiging om iets mistig te maken dat integendeel opgehelderd moest worden, valt te betreuren. Hier ligt misschien de werkelijke reden voor het gevoel van weerzin dat er tegen een Geheime Leer bestaat en men moet erkennen dat dit met geheel en al van rechtvaardigheid ontbloot is. Zoo wordt ons bijvoorbeeld verteld dat achter de eeuwenlange worsteling van de menschheid om de waarheid te kennen, een verborgen Broederschap van ingewijden bestaat, adepten in de esoterische overleveringen en kennis, die aan elkander doch niet aan de wereld bekend zijn, die door de eeuwen heen de hooge waarheden, welke zij vaag laten doorschemeren in de populaire geloofsvormen, in hun bezit hebben, maar welke de overigen van het ras, althans voorloopig nog niet kunnen begrijpen behalve op een onvolmaakte en beperkte wijze, daar zij hiertoe te onontwikkeld zijn. Deze verborgen wijzen schijnen onze gretig strevende menschheid ongeveer te beschouwen als de geduldige meesters op een idiotenschool hunne leerlingen beschouwen. Zij slaan de menschheid steeds gade die zoekt zonder te vinden, terwijl zij in hun afzondering de sleutels van het occulte bewaren ).

i) Met occultisme wordt bedoeld het geloof in en de mogelijkheid om een zeker aantal krachten te gebruiken die noch natuurlijk noch technisch bovennatuurlijk zijn, maar die eigenlijk vóórnatuurlijk kunnen worden genoemd - die vaak, maar geenszins altijd, voor booze of zelfzuchtige doeleinden kunnen gebruikt worden. Sommigen strekken den term „occultisme" zoover uit dat hieronder ook verstaan wordt mystiek en het geestelijk leven in het algemeen maar dat is geen juist gebruik van een dezer woorden. Occultisme is stoutmoedig en afzonderend, mystiek nederig en open. En als wij niet in een zee van dwalingen willen verzeild raken, moeten wij de twee niet verwarren.