is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Eeuwige Waarheid maar door de Genade Gods en het goddelijk recht van het genie1). Zieners, wijzen, mystici, heiligen — dat zijn degenen die, na in oprechtheid gezocht te hebben, in werkelijkheid vonden en de herinnering aan hen is een soort religie. Enkelen, zooals Pythagoras, werden bij hun zoeken getraind in de scholen der Geheime Leer 2), maar anderen gingen alleen hun weg, hoewel nimmer onvergezeld, en geleid door „het stralend visioen" kwamen zij ten slotte bij de Poort en gingen in tot de Stad. Waarom dan, zoo zal men vragen, over een Geheime Leer gesproken daar men haar beter het Open Geheim van de wereld kan noemen? Om twee redenen, waarop wij reeds geduid hebben: ten eerste achtte men in oude tijden ongewone kennis van iederen aard een gevaarlijk bezit en de waarheden van wetenschap en wijsbegeerte, zóówel als godsdienstige denkbeelden die anders waren dan die welke bij de menigte gangbaar waren, moesten de bescherming der verborgenheid zoeken3). Indien deze noodzakelijkheid aan kwaadwillige priesterschap haar kans gaf, zoo werd hier toch niettemin de veiligheid en stilte^ geboden die de denker en de zoeker naar waarheid in duistere tijden 4) noodig hadden. Vandaar dat er in de wereld der oudheid waar ook de menschelijke geest levendig en geestelijk was, stelsels van exote-

1) Veel tijd zou gewonnen zijn en niet minder verwarring voorkomen, als dit duidelijke feit in het oog was gehouden. Zelfs zulk een bekoorlijk boek als Jezus de laatste Groote Ingewijde door Schuré om niet te spreken van The Great Work door J. E. Richardson en Mystieke Vrijmetselarij door wijlen Br.-. Dr. Buck is klaarblijkelijk, hoewel niet met opzet, misleidend.

Van dergelijken aard is de klaarblijkelijk opzettelijke en voorbedachte poging om het Hebreeuwsche ras alle geestelijke oorspronkelijkheid te ontnemen, zooals hiervan getuigt een zoo bekwaam werk als dat van Mills Our Own Rehgion .» Persia Onze eigen godsdienst? Zeker, als daarmede bedoeld wordt de eene groote universeele godsdienst der menschheid. Maar het afscheidende verschil tusschen den Bijbel en elk ander boek dat tot de menschheid spreekt over God en Leven en Dood, plaatst het Hebreeuwsche ras als het allerhoogste in godsdienstig genie zooals de Grieken dat waren wat betreft wijsgeerige scherpzinnigheid en kunstzinnig vermogen en de Romeinen wat betreft uitvoerende bekwaamheid. Laten wij alle theorieën omtrent inspiratie ter zijde laten, feiten zijn feiten en er gaat niets boven den Bijbel in de letterkunde der menschheid. (Dit is natuurlijk een zéér persoonlijk gevoel van den schrijver, waarin alleen dogmatische Christenen

zullen deelen. Vertaler). . ,.

2) Men merke de tegenstrijdigheid op met de voorafgaande beweringen,

het bestaan van zulke scholen in deze tijden ontkennen. Vertaler.

V) En het is helaas nu niet anders, gelijk blijkt. Vertaler.

4) En de tijden zijn nu niet minder, doch in vele opzichten nog meer duister dan toen. Vertaler.