is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is een reeks werken die edel in vorm, één van doel, éénig in rijkdom van onthullende schoonheid zijn en een onvergelijkelijke waarde hebben 1).

Reeds in 1886 gaf Waite zijn studie Mysteries of Magie uit, een verwerking van de geschriften van Eliphas Levi, aan wien Albert Pike meer verschuldigd was dan hij ons laat weten. Daarna volgde zijn Real History of the Rosicrucians hetwelk voor zoover een sterfelijk wezen dit kan doen, den draad van feiten naspeurt waarop de romantische geschiedenis geregen is van een broederschap waarvan het bestaan om beurten werd betwijfeld en ontkend. Evenals zijn andere werk, geeft dit boek den indruk dat het kennis uit de feitelijke bronnen bevat terwijl het zijn buitengewone geleerdheid en zijn uitnemende ervaring op dit gebied van onderzoek doet blijken. Over het zoeken van den Geest in zijn zuiver Christelijk aanzicht heeft hij geschreven in The Hidden Church of the Holy Grail, een werk van zeldzame schoonheid, van overweldigenden rijkdom en geschreven in een stijl die overeenkomt met de hoedanigheid van de verhaalde geschiedenis en die in het geheel niet van onze dagen is. Maar de Graallegende is slechts één aanzicht van het Zoeken van den Geest in oude tijden dat de symbolen van den riddertijd met het Christelijk geloof vereenigt. De Vrijmetselarij is een ander aanzicht, en niemand kan hopen over The Seeret Tradition of Freemasonry te schrijven met meer inzicht en bekoring of op een wijze die zekerder is of meer onthulling biedt, dan deze begenadigde bestudeerder der Vrijmetselarij voor wien de Vrijmetselarij de Ingestelde Mysteriën der Oudheid voortzet met veel andere dingen die aan tallooze schatkameren ontleend werden. Zijn laatste werk is een overzicht van The Seeret Doctrine in Israël, een studie van de Zohar, of het Hebreeuwsche

1) Er zijn lieden die raeenen dat het beste werk van Waite zijn poëzie is, waarvan er twee deelen bestaan, A Book of Mystery and Vision en Strange Houses of Sleep. Daarin ontmoet men een fijnen geest die de heerlijkheid der wereld beseft en al wat de ziel en de zinnen des menschen bekoort, doch over deze heen ziet; rijke en beteekenisvolle gedachten die zoo nauw verbonden zijn met emotie dat men ze niet van elkander kan onderkennen. Andere boeken die wij niet vergeten moeten, zijn zijn boekje met Aphorismen Steps to the Crown, zijn Life of Saint Martin en zijn Studies in Mysticism. Want al wat hij aanraakt^ versiert hij. Zijn laatste boek The IViy of Divine Union is misschien het meesterwerk onder de hedendaagsche vertolkingen van mystiek, hetgeen te meer het geval is omdat hij van binnen uit schrijft, als iemand die door zijn ervaring datgene bezit wat hem een sleutel geeft tot veel wat voor anderen verborgen is.