is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat wil zeggen: de geschiedenis heeft ons slechts een vaag verhaal te geven van de oudste orden van bouwers.

Hoe dit ook zij, het is meer dan een redelijke veronderstelling dat bouwheeren van den aanvang af leden van geheime orden waren; want zooals wij gezien hebben, werden niet alleen de geheimen van godsdienst en wijsbegeerte maar ook de feiten der wetenschap en de wetten der kunst bewaard als geheimen, die slechts aan enkelen onthuld werden. Dit was klaarblijkelijk zonder uitzondering het geval bij alle volkeren der oudheid; en wel inderdaad zoozeer dat wij het als zeker mogen aannemen dat de bouwers der oudheid ingewijden waren. Een noodzakelijk gevolg hiervan was dat de kunsten van het vak geheimen waren die naijverig werden beveiligd, en de bouwheeren zelf waren, terwijl zij wellicht gewone werklieden onderrichten en gebruikten, mannen van kennis en invloed. De weinige kennis die wij aangaande de eerste bouwheeren hebben kunnen opvangen, bevestigen dit vermoeden, zooals bijvoorbeeld de edele hymne aan den Zonnegod, door Suti en Hor geschreven, twee bouwheeren die door Amenhotep III van Egypte gebruikt werden 1).

Niemand weet wanneer nu juist de bouwers eigen orden begonnen te \ormen, maar dit was misschien het geval toen men de mysteriestelsels naar andere landen begon over te brengen. Wat wij moeten bedenken is dat alle kunsten hun tehuis hadden in den tempel, van waaruit zij zich, naar mate de tijd vorderde, waaiersgewijs langs alle paden der cultuur verbreidden.

Wanneer wij ons de geheimhouding van de wetten van het bouwen herinneren en de heiligheid waarmede alle wetenschap en kunst werd beschouwd, dan hebben wij een sleutel, waardoor wij de legenden kunnen vertolken die rondom het bouwen van Salomo's tempel werden geweven. Weinigen beseffen hoe hoog die tempel op den Berg Moriah in de geschiedenis van de oudheid boven alles uittroonde en hoe het verhaal van zijn bouw voorkwam in alle legenden en tradities van de daarop volgende tijden 2).

1) Wij kunnen hieraan toevoegen het geval van Weshptah, een der vizieren van de Vijfde Dynastie van Egypte, omstreeks 2700 v. Chr. en ook den koninklijken bouwheer, voor wien het groote graf gebouwd werd op kosten van den Koning, alsook het standbeeld van Semut, hoofd der Metselaren onder Koningin Harasu, hetwelk nu in Berlijn is

2) Volgens velen is de bouw van Salomo's tempel volstrekt geen geschiedkundig feit maar had immer slechts symbolische beteekenis. Vertaler.