is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden ontwikkeld en dat zij ten slotte de kennis en de beoeten g van de bouw- en beeldhouwkunst overbrachten naar Franknj Spanje, Duitschland en Engeland. Zulk een stelhng is moeil|3k bewijzen en uitteraard niet volstrekt te bewijzen, maar de schrijfster

maakt het zoo zeker als iets maar zijn kan.

Tewi zij niet positief beweert da, de Comaeiner Meesters den „aren sLn vormden waaruit de hedendaagse!* Vrijme.se an, „ntsprong, „kunnen wij toegeven", zegt zij, „dat zij de schakel vormZ tusschen de klassieke Collegia en de andere kunst- en bouw„ilden van de Middeleeuwen. Zij waren Vrijmetselaars om at zy bouwers waren van een bevoorrechte klasse, vrijgesteld van belas-

, ZZn i.e.sUn » »» « «*«• —' «» ™»

"li, teUni,nk,id. De naam V,ij-Me,selaar - L,„era „,u °ton - is misschien in werkelijkheid niet reeds zoo vroeg gebruikt, maar de Comaciners waren inderdaad vrije bouwers Sjor de naam in gebruik kwam - vrij om te reizen van plaats tot plaa zooals wij zien uit hunne omdolingen; vrij om hun eigen prijzen vast te stellen, terwijl andere werklieden gebonden waren aan feudale heeren of door de Loonstatuten. De schrijfster haalt in het oorspron kelijk Latijn een edict van den Lombardijnschen Koning Rothans aan, gedateerd 22 November 643, waarin zekere voorrechten ve leend worden aan de Magistri Comacini en hunne collegianten. dit edict blijkt duidelijk dat hier niet gedoeld wordt op een nieuwe orde maar dat er sprake is van een oud en machtig lichaam van Meesters, bekwaam om als bouwheeren op te treden, met mannen die werk verrichtten onder hen. Want de Comaciners waren geen gewone werklieden maar kunstenaren, waaronder architecten bee houwers, schilders en decorateurs en indien hoedanigheden van stijl in steen achtergelaten, voldoende getuigenis vormen dan waren aan hen de veranderde vormen van architectuur in Europa gedurende het tijdperk van het bouwen der Kathedralen te danken Zij lieten overal hun onmiskenbaren indruk achter op een wijze die

treen twijfel overlaat. . . i

Onder Karei den Groote begonnen hunne vele reizen van land

tot land en wij zien hoe zij de zendelingen der Kerk tot in ver verwijderde plaatsen volgen, van Sicilië tot in Brittanme om kerken te bouwen. Toen Augustinus kwam om de Britten te bekeeren, v g de Comaciners om de gewijde plaatsen te bouwen en Bede gebruikt reeds in 674, bij het vermelden van de bouwers, die uit Gallie ge-