is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren inderdaad vrij, lange en korte reizen makende waar er werk te verrichten viel, terwijl zij de zendelingen der Kerk tot zelfs Engeland volgden. Toen de behoefte aan den naam Vrijmetselaars ontstond, werd deze gemakkelijk geopperd door het feit dat de Kathedraalbouwers volkomen te onderscheiden waren van de Gildemetselaren, daar de eene een universeele orde vormde, terwijl de andere daarentegen plaatselijk en beperkt was. De orde der Kathedraalbouwers, ouder dan de Gildemetselaren, was machtiger, kunstzinniger en, men kan er aan toevoegen, godsdienstiger; en uit deze orde stamt de hedendaagsche Vrijmetselarij af.

Sedert de geschiedenis van de Comaciner Meesters aan het licht is gekomen, blijft er niet langer twijfel bestaan dat de Orde der Metselaren gedurende het bouwtijdperk op het hoogste punt van haar invloed en macht was. Te dien tijde stond de bouwkunst boven alle andere kunsten en deed de andere kunsten voor haar buigen, terwijl zij de beschikking had over de diensten van de schitterendste intellecten en de grootste kunstenaars van het tijdperk. Bovendien waren haar symbolen in steen gewrocht lang voor zij op perkament beschreven werden, indien zij inderdaad ooit aldus werden vermeld. Er zijn pogingen gedaan om deze oude meesters van hun eer als de ontwerpers van de Kathedralen te berooven, maar tevergeefs ). Hunne monumenten zijn van blijvenden aard en verhalen nog van de geschiedenis van hun genie en hun kunst. Hoog op de Kathedralen lieten zij hun spotprenten in steen achter en Findel geeft daar een lijst van, waarin zij met bijtende satyre de in de kerk heerschende misstanden geeselden2).

1) „De eer die aan de oorspronkelijke stichters van deze bouwwerken verschuldigd "is, wordt bijna onveranderlijk overgebracht op de kelkdienaren onder wier patronage zij opkwamen, veeleer dan op de bekwaamheid en het ontwerpend talent van den Meester-Metselaar of beroepsbouwheer, omdat de eenige geschiedschrijvers de monniken waren.... Zij waren waarschijnlijk riet zoo bedreven in de wetenschap der geometrie als de Meestermetselaars, want de mathematica vormde slechts in een zeer beperkte mate een deel van de leering in de kloosters." James Dallaway, Architecture in Engeland; en zijn woorden hebben des te meer gewicht omdat hij geen vrijmetselaar is.

2) Geschiedenis der Vrijmetselarij. In de St. Sebalduskerk te Neurenberg ziet men in steen gegraveerd hoe een non door een monnik omhelsd wordt. In Straatsburg kan men een varken en een geit zien die een slapende vos als een gewijd reliquie dragen, terwijl daarvóór een beer met een kruis en een wolf met een lange kaars loopen. Een ezel staat een mis aan een altaar te lezen. In den Kathedraal te Wurzburg staan de zuilen Jachin en Boaz en zoo eveneens hl het altaar