is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Ongelukkigerwijs zijn er, gelijk zoo vaak gebeurt, geen verslagen gemaakt van de oude Metselarij behalve die welke in steen gewrocht zijn, totdat de beweging in beteekenis begon af te nemen. En om die reden vertoonen zoodanige documenten als tot ons zijn gekomen, haar met op haar best. Niettemin loopen zij over een tijdperk van vier eeuwen en worden terecht beschouwd als de acten van oprichting onzer Orde. Wanneer wij ons wenden tot deze Oude Constituties en Plichten *) zooals zij genoemd worden, vinden wij een massa vreemde en merkwaardige geschriften, zoowel in dicht- als in prozavorm, die de Vrijmetselarij beschrijven van het laatste gedeelte van het tijdperk van den kathedraalbouw, met flikkeringen van grootscher vroeger dagen. Er bestaan meer dan een vijftigtal — om precies te zijn achtenzeventig — van deze geschriften, waarvan de meeste aan liet licht zijn gekomen sinds 1860, naar het schijnt alle copieën van documenten die nog ouder zijn. Natuurlijk hebben zij geleden onder de handen van onbekwame of ongeleerde copyïsten, zooals blijkt uit fouten, versieringen en tusschenvoegingen. Zij werden Oude Plichten genoemd omdat zij zekere regelen voor het gedrag bevatten alsmede de plichten die in vroeger tijden aan een pas toegelaten lid van het gilde werden voorgelezen of gereciteerd. Terwijl zij in onderdeden eenigszins verschillen, vertellen zij in hoofdzaak dezelfde legende wat betreft den oorsprong van de Orde, alsmede haar oudste geschiedenis, hare wetten en voorschriften, terwijl een en ander gewoonlijk aanving met een aanroep en eindigde met Amen

Hier behoeven wij slechts een kort verslag te geven van de data en de kenmerkende eigenschappen van deze documenten, voor-

I) Iedere uitvoerige geschiedenis der Vrijmetselarij - zooals bijvoorbeeld die treL, ~ repr°dUCeert deze 0ude documenten volledig of geeft er een uitb innen W h t °ntleding en verklaringen. Zulk een taak valt niet

Jiikll , , Van /en b°ek aU het onderhav'ge- Een van de beste verrt r Siud;vr de Plichtm is een verhandeling door W. K. Upton

van JT- aI Ï , °f Constitutions'' en omdat het erkende methoden SketcTs and 2Ïg\ T ,? ^ '°epaSt (A" Q' C" VÏI' "9)- Zie ook Masonic

kend < ut ' °°T °ngetwijfeld rijn al deze Oude Plichten be-

ol ~ f be!10°ren bekend te - aan alle verstandelijke leden van de

hebtrÏLrTe kennt.^ ^ °P ^ ^