is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de Gilden teruggaan. Want de Vrij-metselaars, wij merken dat nogmaals op, waren niet alleen kunstenaren die een moeilijker en beter afgewerkt soort arbeid leverden, maar ook een intellectueele orde met een groote traditie van wetenschap en symboliek die zij veilig behoedden.

Na de verovering van Engeland door de Normandiërs, welke in 1066 begon, werd Engeland overstroomd door een leger van kerkdienaren en in ieder deel van het land begon men met den bouw van kerken, kloosters, Kathedralen en abdijen. Natuurlijk was er veel vraag naar de Vrij-metselaren en enkelen ontvingen een rijke belooning voor hunne bekwaamheid als bouwheeren. Zoo ontving Robertus Cementerius, een Meester-metselaar die in 1077 te St. Albans in dienst was, een stuk land en een huis in de stad 1).

Onder de regeering van Hendrik II werden niet minder dan honderd zeven en vijftig godsdienstige gebouwen in Engeland gegrondvest en in dit tijdperk beginnen wij voorbeelden te zien van een nieuwen bouwstijl — den Gothischen. De meeste der groote Kathedralen van Europa dagteekenen van de elfde eeuw —- daar de godsvrucht van de wereld tot zulk een buitengewone hoogte van sterke opwinding was gebracht door het verwachte einde der dingen, waarvan op onverklaarbare wijze het volksgeloof vastgesteld had dat het zou plaats vinden in het jaar duizend. Toen het noodlottige jaar — en het volgende, dat door sommigen voor het werkelijke tijdstip was gehouden waarop de laatste bazuin zou worden geblazen — voorbijging zonder dat de gevreesde ramp plaats had, uitte het algemeene gevoel van opluchting zich in het optrekken van prachtige tempels ter verheerlijking van God, die er zich genadiglijk van onthouden had alle dingen aan de vernietiging prijs te geven. En de Orde der Vrij-metselaren maakte het voor de menschen mogelijk „hun zielen in steen uit te zingen" en voor de bewondering van het nageslacht na te laten wat Goethe de „Bevroren muziek" van de Middeleeuwen noemde — gedenkteekenen van het geloof en de dankbaarheid van het ras die de aarde versieren en wijden.

Wij behoeven weinig toe te voegen aan de geschiedenis der Vrijmetselarij gedurende het tijdperk van het bouwen der Kathedralen;

1) Notes on the Superintendents of English Buildings in the Middle Ages door Wyatt Papworth. Cementerius wordt ook vermeld in verband met den Kathedraal van Salisbury en wederom in zijn capaciteit als Meester Metselaar.