is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkvermogen, van een Oprecht mensch die een Steunpilaar der maatschappij is, van het Peil van Gelijkheid, van de Gulden Regel volgens welken wij ons gedrag regelen. De uitdrukkingen aan de bouwkunst ontleend zijn soms zoo natuurlijk, zoo gewoon, zoo welsprekend, dat wij ze gebruiken zonder het te weten. Wijzen heeft men altijd Bouwers genoemd en het was geen ijdele waan wanneer Plato en Pythagoras beelden bezigden aan de bouwkunst ontleend, om hun hoogste gedachten uit te drukken. Dit vinden wij overal in de letterkunde, de wijsbegeerte en het leven en is ook natuurlijk. Shakespeare spreekt van „Haaksche menschen" en toen Spenser in statige lijnen het Kasteel der Matigheid wilde opbouwen, maakte hij gebruik van Vierkant, Cirkel en Driehoek1).

Gelijk wij weten gingen de menschen in de Middeleeuwen geheel op in symboliek, vaak van de diepzinnigste soort en de symbolen der Vrijmetselarij worden door de geheele litteratuur, de kunst en het denken van dien tijd gevonden. Overal vindt men de oude, bekende symbolen, niet alleen op kathedralen, grafsteenen en gedenkteekenen, waar wij verwachten zouden ze te vinden, maar in de plannen en versieringen van woningen, op vazen, op potten, in de watermerken der papiermakers en drukkers en zelfs in de initialen van boeken De Winkelhaak, de Maatstok, het Schietlood, de Volmaakte Kubus, de Twee Zuilen, de Cirkel tusschen de twee evenwijdige lijnen, het Punt in den Cirkel, de Passer, de Wenteltrap, de getallen Drie, Vijf Zeven, Negen, de Dubbele Driehoek — deze en andere symbolen werden zoowel door Hebreeuwsche Kabalisten als door Rozekruisers-Mystici gebruikt. Inderdaad is de getuigenis voor dit veelvuldig gebruik zoo overvloedig — zoo de zaak een quaestie van strijd was en bewijs noodig had — voornamelijk na de wederopleving van de symboliek onder Albertus Magnus in 1249, dat men er een geheel boek mede zou kunnen vullen 2).

Typisch zijn de regels, ons nagelaten door een dichter die in 1623 van God zingt als den grooten Logicus, wiens gevolgtrekkingen nooit falen en wiens raad zonder bevel heerscht:

1) Faerie Queene, Boek II canto IX, 22.

2) Lost Language cf Symbolism door Bayley, alsook A New Light on the

Zrn d0~; •/ «* - C

A 0 c vin « 7 J AotesA °" some Masonic Symbols" door w- H- Rylands,

'■.w* 21,<L " " T «™