is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï 730-31 1), maar hij was in dien tijd een leider van alles wat zijn aangenomen stad vooruit zou brengen. En de „Junto" die in 1725 gevormd werd, en vaak onnauwkeurig „De lederen schootsvelclub werd genoemd, dankt aan hem zijn oorsprong. In een Maqonmeke mededeeling in de Gazette van 3 December 1730 verwijst hij naar „Verscheidene Loges van Vrijmetselaren" in de provincie en den 'gen Juni 1732 maakte hij een aanteekening van de organisatie der Grootloge van Pensylvanië, welke hem tot Grootopziener had benoemd in de Sun Tavern in Waterstreet. Twee jaar later werd Franklin tot Grootmeester gekozen en in hetzelfde jaar publiceerde hij eene uitgave van het Boek der Constituties — het eerste Maqonnieke boek dat in Amerika verscheen. Zoo deed de Vrijmetselarij reeds vroeg haar intrede in de Nieuwe Wereld, waarin zij op edele wijze gewerkt heeft om de grondslagen te vestigen, en te helpen haar eigen grondbeginselen vast te leggen in de organische wetten van de grootste aller republieken.

II

Terugkeerende tot de Grootloge van Engeland moeten wij thans melding maken van bespotting en tegenstand van buiten af en helaas ook van ontrouw en oneenigheid binnen de orde zelf. Door de uitgave van het Boek der Constituties door Anderson in 1723 werden het programma en de beginselen zaken van algemeene bekendheid en hare vijanden waren actief en waakzaam. Er is niemand zoo blind als degene die niet wil zien en niet weinigen die onbekend waren met den geest der Vrijmetselarij of niet in staat waren haar beginsel van vrijzinnigheid en verdraagzaamheid te bevatten, deden alsof zi] in haar geheimhouding een duister politiek plan zagen; en dit niettegenstaande het edele voorschrift in het Boek der Constituties dat

,) Benjamin Franklin as a Freemason, door J. F. Sachse. Vreemd genoeg wordt de Vrijmetselarij door Franklin in zijn Autobiografie met genoemd noch in een van zijn Brieven, behalve met twee uitzonderingen, voorzoover dat bekend s is des te merkwaardiger wanneer wij zijn Ma9onn.eke loopbaan in Frankrijk ge durende de latere jaren van zijn leven beschouwen, waar hij in een actief en nauw verband tot de orde stond en zelfs tot de hoogere graden opklom Geen enkele dag zelfs verminderde zijn belangstelling of liefde voor de orde ook maar in de geringste mate.