is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze dingen hebben zij noodig elkander te kennen en lief te hebben; want de vraagstukken waar het om gaat, kunnen nimmer in een atmosfeer van vijandigheid bevredigend worden opgelost. Indien het moeilijk is ze op te lossen en goed op te lossen, dan moet dit gebeuren in een wederzijdsche atmosfeer van erkenning en waardeering, zooals de Vrijmetselarij die tracht te scheppen en te doen overheerschen. Of het een strijd van volkeren of een strijd van klassen is, er moet altijd een beroep gedaan worden op het verstand en het zedelijk gevoel, zooals het de waardigheid van den mensch past. Te midden van bitterheid en strijd brengt de Vrijmetselarij menschen uit alle standen en rangen te zamen als menschen en als niets anders, bij een altaar waar zij kunnen spreken en niet vechten, overleggen en niet redetwisten en waar elk de zienswijze van zijn medelid kan leeren kennen. Er bestaat geen andere hoop dan in dezen geest van vriendschap en eerlijk elkander tegemoettreden, van democratie en kameraadschap die menschen aan elkander bindt. Wanneer eenmaal deze geest baan breekt onder de menschheid, dan zal hij voeren tot die stoutmoedigen grooten wederopbouw, die heilzame zelfverloocheningen en broederlijke daden van edelmoedigheid die het menschelijk leven nog zullen maken tot een blijde, schoone en zegevierende coöperatie rondom deze geheele door de zon beschenen wereld.

Waarlijk, de wegen der Vrijmetselarij zijn wijs. In plaats van een factor te meer te worden in een wereld waar alles berust op strijd van fracties, tracht zij alle vijandigheid te verwijderen die kan voortkomen uit maatschappelijke, nationale of godsdienstige verschillen. Zij helpt om de hooghartigheid van de rijken en den afgunst van de armen te helen en draagt er toe bij om vrede op aarde te brengen door alle fanatisme te verzachten en allen haat te verdrijven die het gevolg zijn van verscheidenheid van taal, ras, geloof en zelfs kleur, terwijl zij er naar streeft de wijsheid van het verleden te benutten voor het opvoeden van de menschen in geloof en reinheid. Het is geen partij, geen sekte, geen kultus, het is een groote orde van uitverkoren lieden die ingewijd zijn en gezworen hebben de lieflijke rede en den wil van God te doen zegevieren! Tegen de oude vijanden en onmenschelijkheden van de wereld voert zij een eeuwigen oorlog zonder wraakgevoel, zonder hevigheid, maar door de harten der menschen te verzachten en een beteren geest te doen heerschen. Verschijningen van één dag, hier voor een uur en morgen vergaan, als wij zijn, wat is onze nietige strijd tegen het kwaad en de onwetend-