is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intellect en voor het recht van alle menschen oin oprecht, ongekluisterd en onbevreesd, gelijk te staan voor God en de wet, waarbij elk de rechten van zijn medemenschen te eerbiedigen heeft. Wij moeten bedenken, dat eer deze waarheid door eenigerlei orde werd verdedigd of in een politieke constitutie was belichaamd, zij vastbesloten lag in den wil van God en de constitutie van de menschelijke ziel. En de Vrijmetselarij zal nimmer een tittel of jota afwijken van haar oerouden en weisprekenden eisch totdat alle menschen overal vrij zijn naar lichaam, geest en ziel.

Eenmaal, wanneer de wolk van het vooroordeel zal zijn verdreven door het zoeklicht der waarheid, zal de wereld de Vrijmetselarij eeren voor haar dienstbetoon jegens de vrijheid van gedachte en de vrijheid van geloof. Het edelste gedeelte van haar geschiedenis en het kostbaarste beginsel van haar leering was haar eeuwenlange eisch voor het recht en de plicht van iedere ziel om dat licht te zoeken door hetwelk geen mensch ooit schade werd berokkend en die waarheid welke den mensch vrij maakt. Door alle eeuwen heen, — vaak in tijden dat de hoogste misdaad niet was, te moorden maar te denken, en het menschelijk geweten een gevangene was die aan de wielen van den kerkdijken strijdwagen werd medegesleept — altijd en overal, heeft de Vrijmetselarij het recht van de ziel verdedigd om de waarheid te weten en ongehinderd van den schoot der aarde in het aangezicht van God te schouwen. Niet bevrijding van geloof maar vrijheid van geloof is haar wachtwoord geweest op grond dat, evenals despotisme de moeder is van anarchie, bekrompen dogmatiek de vruchtbare bron van ongeloof is — en ook wetende dat ons ras de snelste vorderingen heeft gemaakt op die gebieden waar zij het langst vrij is geweest.

Tegenover degenen die de gedachte zouden willen binden teneinde een gezag te handhaven dat heeft afgedaan, dat de magere hand van een verleden een schepter zou willen geven om het strevend en profetische heden te beheerschen en dat de lippen van levende geleerden zou willen sluiten met de dicta van gestorven scholastieken, zal de Vrijmetselarij nooit de wapens neerleggen! Haar pleidooi is voor een maatschappelijk bestuur zonder tyrannie en een religie zonder bijgeloof en even zeker als de zon opgaat en ondergaat, zal haar strijd met de overwinning worden bekroond. Het is onmogelijk dat zij verslagen zal worden en dit bovenal daar zij niet vecht met geweld en nog minder met intrigen, doch met de kracht der waarheid,