is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MEEST GEVAARLIJKE SECTE

door Annie Besant.

Onder den aanlokkelijken titel „The Cause of the World Unrest" (de Oorzaak van de Onrust die in de wereld heerscht) zijn door de Mormng Post een reeks zeer belangwekkende artikelen gepubliceerd, waarin feiten en fantasieën, insinuaties en gevolgtrekkingen tot een mixtum compositum zijn tezamengevoegd, waarin een basis van ware feiten op de handigste wijze is benut om een heel gebouw van fantasie, toespelingen en valsche gevolgtrekkingen op te zetten.

De stelling, welke de artikelen trachten te begronden, is in het kort de volgende: „Er bestaat een vereeniging, in die artikelen als „de meest gevaarlijke secte" aangeduid, van Joodschen oorsprong, vijandig staande tegenover het Christendom, zoowel theologisch als in politiek opzicht; deze gevaarlijke secte staat achter een aantal geheime of half-geheime genootschappen, welke de werktuigen der secte in de buitenwereld zijn, daar revoluties veroorzaken, het Christendom omverwerpen, en er Vrijheid, Democratie en Communisme doen zegevieren. Deze secte is de vader van alle anarchie de vrucht van de Onrust die in de wereld heerscht".

Voor deze stelling wordt getracht een reeks bewijsgronden aan te voeren in de artikelenreeks, waarin het bovenbedoelde mixtum compositum wordt beschreven met geschiedkundige bewijsgronden en illustratie.

Het zal onze lezers interesseeren kennis te nemen van deze zeer bekwame poging om de Bijbelsche zegwijze om te keeren en den Engel des Lichts tot een Satanas te maken.

Na een overzicht van den inhoud der artikelenreeks zal ik het substraat van feiten, dat er aan ten grondslag ligt, in beschouwing nemen.

Het is een feit van beteekenis, dat die artikelen ver-