is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met „zeer verlichte broeder", en waarin een anticlericale politiek wordt ontwikkeld, die er toe zou kunnen leiden den Paus uit Italië te verdrijven, waarna de godsdienst zijn laatste schuilplaats in Rusland hebben zou. Dan zullen wij daarop „de revolutionaire Nihilisten en Atheïsten ontketenen", die alle verschrikkingen van het ongeloof zouden toonen aan de wereld, waarop deze Christendom en Atheïsme beide zou vernietigen, en „het ware licht" ontvangen.

Mazzini was betrokken in de geboorte van die beweging van „revolutionair Nihilisme, welke de Internationale heet" en de bedreigingen in dien brief geuit gelijken geheel op hetgeen thans in Rusland gebeurd is.

Indien Pike's Hoofdkwartier in Charleston van Joodschen oorsprong was, dan wordt „het motief van zulk een handelwijze duidelijk, ze zou te vinden zijn in den haat van den politieken Jood tegen Rusland en tegen het Christendom." In ditzelfde nummer van de Morning Post zendt Mevr. Webster een brief van instemming met de artikelen.

Uit het Vde artikel, zoo heet het in de Morning Post verder, zal de „intelligente lezer vermoedelijk tot de slotsom gekomen zijn, dat de brief van Pike verband kan hebben gehouden met de oprichting van de Internationale". Nu heeft inderdaad in 1844 Disraeli in Coningsby geschreven dat:

„de machtige revolutie, die thans wordt voorbereid in Duitschland, en die inderdaad een tweede en grootere Hervorming zal zijn, al is daarvan in Engeland nog zoo weinig bekend, geheel onder de leiding van Joden wordt ontwikkeld."

Nu had de groote Hebreeuwsche staatsman daarbij vermoedelijk het oog op twee Israëlieten, Frederik Lasalle en Karl Marx, die „niet slechts Joden waren, maar in hun jeugd hun leven aan de Wraak hadden toegewijd." Zij wenschten „de Christennaties te vernietingen uit wraak voor het cnrecht het Jodendom aangedaan." Karl Marx stichtte de „Internationale Arbeidersvereniging" op 24 September 1864. Hij kreeg ongenoegen met Mazzini en daarna met