is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wijze waarop en de mechaniek van een groote revolutie nog voordat zij plaats heeft. Bovendien zegt het stuk van te voren, dat de verwoesting zal worden ten uitvoer gebracht door een Joodsche organisatie — een vreeselijke secte — en al de gegevens, die wij over de Russische revolutie bezitten bevestigen deze voorspelling."

Het zesde artikel wijdt dan verder uit over de Protocols met groote aanhalingen daaruit, terwijl er op gewezen wordt hoezeer de gebeurtenissen met den opzet in overeenstemming zijn gebleken. De organisators van de revolutie zeggen daarin, dat zij de macht van het geld en de beschikking over kapitaal hebben, dat zij de loonen zullen verhoogen, doch dat dit de werklieden niet zal helpen, daar zij ook de prijzen zullen doen stijgen. Zij prediken Liberalisme om de Christenvolken te misleiden, en zij hebben de Pers in handen genomen.

Het zevende artikel gaat voort met eene beschouwing van de Protocols, welke de Morning Post den „Bijbel der Bolsjewiki" noemt. Het derde protocol verzekert, dat „het doel nu nog maar een paar schreden verwijderd is" dat de „constitutioneele balansen van dezen tijd spoedig verbroken zullen zijn", dat er haat gezaaid is bij het gepeupel tegen koningen en den tegenwoordigen staat van zaken, en dat deze „zal toenemen door de gevolgen van den oeconomischen crisis", dat „heele menigten van werklieden" in de straten geworpen zullen worden, en „dat zij het bloed zullen vergieten van hen die zij van af hun wieg hebben benijd, terwijl zij nu de gelegenheid tot plundering zullen hebben op groote schaal." \

De middelen om revoluties te verwekken „opvoeding, politiek, de wet en de theaters" worden bediscussieerd, en er wordt van een „opper-regeering" gesproken, waarmee zooiets als de Volkerenbond bedoeld schijnt. De tweede helft van het Protocol is van opbouwenden aard, want deze „Ouderen van Zion" zijn „volstrekt geen Anarchisten". Een