is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligue" met de Roode Vlag, welke sinds Mei 1920 verschijnt als haar orgaan. Het doel der propaganda is „een industrieele crisis te veroorzaken van zulk een omvang, dat een revolutie onvermijdelijk wordt". Maar daar de honger een van de grootste stimuli is, stond de toenemende welvaart van den Britschen werkman aan het doel in den weg. Vandaar de vraag: „Hoe vernietigen wij de Britsch industrieele welvaart en hoe verstoren wij het Britsche rijk?" Het eerste doel kan bereikt worden door werkstakingen, loonsopdrijving en kleiner voortbrenging; het tweede door opstanden en troebelen in verschillende deelen van het rijk te verwekken. De Jood Radek schreef in een van de nummers van de Call, het orgaan van de Engelsche socialistische partij, voornamelijk bestaande uit vreemde Joden, dat, bijaldien Engeland geen vrede sloot met de Sovjet-regeering, het rijk in zijn kwetsbaarste punt, India, door de Bolsjewiki zou worden aangetast. De Workers Dreadnought, het communistisch orgaan onder redactie van Sylvia Pankhurst, zegt, sprekende over de gas-staking op 17 Juli 1920, dat „Communisten erbij hooren te zijn als er zulke relletjes spontaan ontstaan, dat zij dan gelegenheid hebben tot propaganda en tot het opvoeden van de bewegingen in communistische richting".

In artikel XVI wordt de studie van het Communisme als een regelende kracht in de arbeidersorganisaties voortgezet. De Engelsche Socialistische partij is verbonden aan de Derde Internationale en de heeren Shaw en Turner brachten van hun jongste bezoek aan Rusland een brief mede aan de partij van Lenin. In een artikel in de Call van 20 Mei 1920 worden de Britsche werkliedenorganisaties „roerlooze schepen in elkander tegenloopende stroomingen" genoemd. De missie van het Communisme is „ze van een roer te voorzien". De schrijver in de Call stelt voor in den overgangstijd de Trade Unions voor de productie en de Coöperatieve vereenigingen voor de distributie te benutten, waartoe