is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

migcn van onze leeringen moeten hebben ingevoerd i . vernieuwd Zooveel staat vast dat eene behoorlijke uitlegging van onze symbolen slechts door bestudeering van Oostersche Mystiek: Kabalisme, Hermetisme, Pythagorisme en Gnosticisme kan worden verkregen. Door de Eeuwen vinden wij de namen van wijsgeeren opgeteekend die hunne Leeringen versluierden in beelden gelijk aan die bij de Rozenkruisers in gebruik. Vaak zijn ze gelijk aan de symbolen die wij op de muren van onze Loge- en Capittel-gebouwen aantreffen.

Boven bedoelde opmerkingen werden gemaakt door E. Macbean, 1. G. in het debat dat volgde op een lezing van Mr. Gould, die daarin drie mogelijkheden opperde met betrekking tot het ontstaan van de Maconnerie 1. Door een zuiver Ma^onniek kanaal, 2. via de Rozenkruisers 3. uit een groot aantal verschillende te gronde gegane genootschappen wier gewoonten en gebruiken de Macons zich zouden hebben toegeëigend, zonder ze te hebben geërfd.

De Albigenzen verschijnen in de twaalfde Eeuw. De naam is vermoedelijk afgeleid van Albi, een stad, waarin zich vele Manicheeërs vestigden. De Waldensen ontleenen hun naam aan den Stichter Peter Waldo in 1170. Eerst genoemden werden door groote moordpartijen uitgeroeid in de dertiende eeuw, maar zij verschijnen weer als Lollards en Troebadoers. De Waldensen hielden stand, zoo goed en zoo kwaad als het ging, tot nu toe, zij leven voort in Bohemen als de Boheemsche Broeders.

De 14de eeuw aanschouwde de vernietiging van de Tempelieren in Frankrijk en het ontstaan van de Rozenkruisers in Duitschland, waar ook Johan Tauler en Nicolaas van Bazel op den voorgrond treden.

•De 15de eeuw levert de Fratres Lucis, de Platoonsche Academie, het Alchemystisch genootschap en de Vereeniging van den Troffel.

De 16de eeuw aanschouwt mystieken als de heilige Teresia en Johannes van het Kruis, geleerden als Paracelsus