is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In liet Groote Werk is er geen plaats voor de vernietiging van den godsdienst of van eenigerlei godsdienst. Het is waar, dat de Vrijmetselarij tot haar Broederschap menschen toelaat, behoorende tot eiken godsdienst, den Eenen God erkennende onder den welbekenden term van de G. B. d. H.

Alaar deze eenheidserkenning, waarin al de gelooven vereenigd zijn, maakt ze niet anti-Christelijk, zoomin als anti-Hindhoe of anti-Boeddhist of anti-lslam. Evenzeer als de Theosofische Vereeniging erkent ook de Vrijmetselarij niet een enkelen bijzonderên godsdienst, maar zij omvat alle godsdiensten in haar Algemeene Broederschap. Alle Vrijmetselaren ontmoeten elkander op het niveau der Gelijkheid, en op het altaar van iedere loge behooren (zooals in vele loges het geval is) al de Heilige Schriften der Wereld te liggen. Deze universaliteit moge door den fanatieken en eenzijdigen sectedienaar worden afgekeurd, het is de glorie der Vrijmetselarij, en dit feit reeds zou het tegen de verwezenlijking van eiken droom van Wereld-overheersching moeten stellen. De „meest gevaarlijke secte" zal de Ma^onnerie hebben te verwerpen, want in ieder land zullen hare ingewijden zich vereenigd tegenover haar stellen. Enfin, volgens de beruchte Protocollen zal de secte dan ook de „Revolutionaire Vrijmetselarij" hebben te vernietigen.

In hoeverre kan de Vastelandsche Vrijmetselarij revolutionair geacht worden? De betrekking, waarin mensch tot mensch zou staan, die van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, werd gesymboliseerd in de ceremoniën der Loge, waarin allen Broeder zijn, terwijl wereldsch aanzien en rijkdom er niet erkend worden, terwijl deze volmaakte Democratie op een zeer beteekenisvolle wijze verbonden is met een Hierarchie van Officieren. Wij hebben verder gezien, dat uit de hoogere Graden in strikte geheimhouding gehuld, die litteraire en beredeneerende beschouwingswijze voortkwam, welke van de drie woorden de krijgskreet maakte van de Volkeren die in Frankrijk en Amerika tegen de tyrannie in opstand kwamen.