is toegevoegd aan uw favorieten.

De Boom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillende mythen de boom nooit ter plaatse gegroeid is' maar er „geplant" werd, hetzij in een „hof" (die van Eden b. v.), hetzij op een berg, zooals op den Meru ; of op den grafheuvel van Hiram. Dit planten geeft een nieuwe scheppingsdaad aan.

A Het kosmische aanzicht verklaart Williamson — in aansluiting met het stelsel van Emanatie der Joodsche Kabalisten, gesymboliseerd in hun Boom der Sep h i r o t h — als voorstellende met stam, takken, twijgen en bladeren „de geheele hemelsche hiërarchie. De Groote Eerste Oorzaak, waaruit de drie Groote Logoi voortkomen, is de wortel. Uit den Derden Grooten Logos komt de ontelbare schare Zonne-Logoi voort, de scheppers der Zonnestelsels, terwijl onder hen weder de Planeet-Geesten staan, de bescherm-engelen en heerschers over de planeetstelsels en de werelden". Paulus spreekt in zijn brief aan de Kolossers (I. : 16) over de „Tronen, Heerschappijen, Overheden en Machten". Dat de moderne mensch tusschen Eerste Oorzaak en menschen geen tusschenschakels erkent, is niet zeer logisch, daar van mensch tot laagste organisme alle vormen geleidelijk in elkaar overgaan. En zou dan tusschen mensch en God elke schakel ontbreken ? Fechner vond het bestaan van Planeetgeesten enz. niet zoo'n verwerpelijke hypothese.

A Ook stellen — volgens Williamson — „de groote takken van den Kosmischen Boom, de zonnestelsels voor, in de geheele samengesteldheid van hun gebieden en ondergebieden, terwijl de kleinere takken, de twijgen en de bladeren de beelden zijn der planeetstelsels en die hunner ontwikkeling, tot aan de kleinste, zich om haar zon wentelende wereld".

A Tevens ziet hij in den Boom het symbool der Menschenrassen met al hun ondeiverdeelingen. Men houde daarbij in het oog, dat de Indische wijsbegeerte spreekt van zeven groote wortelrassen, elk uit zeven onderrassen samengesteld, die op hun beurt weder in een gelijk getal familie-