is toegevoegd aan uw favorieten.

De Boom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verborgen leven van den boom is het sap, dat zelfs de verst verwijderde twijgen en bladeren voedt en dit is het symbool van het aldoordringende goddelijke leven, het goddelijke leven, dat de geheele schepping in stand houdt en belevendigt". Wat het verschil is tusschen de vruchten van den Boom der Kennis en die van den Boom des Levens, tusschen intellect en wijsheid, tusschen egocentrisch en altruïstisch leven, wordt in den volgenden lofzang der Yogi's op Brahma aangegeven : „Zij die geen toewijding beoefend hebben, begrijpen den aard der wereld verkeerd. De onwetenden, die niet bespeuren, dat dit Heelal van den aard der wijsheid is, en het slechts beoordeelen als e e n voorwerp van waarneming, zijn verloren in den oceaan der geestelijke onwetendheid. Doch zij, die de ware wijsheid kennen en wier gemoed rein is, zien dat deze geheele wereld ëénis met de Goddel ij ke kennis, één met u, O God ! Wees gunstig gezind, O Algemeene Geest" (Blavatsky, De Geh. Leer I. 54°)A En Williamson besluit: „De symboliek van den Tak is die van de Wedergeboorte, de symboliek van den verrezen Christus. Het opnieuw uitbotten van het loof is door alle volken aangenomen als een teeken van het leven, dat uit den dood ontstaat en bij de Druïdische plechtigheden met den misteltak treedt ditzelfde denkbeeld bijzonder op den voorgrond. Het afsnijden van den tak was het dooden van zijn stoffelijk leven en de versnelling van zijn geestelijk leven werd voorgesteld door zijn genezende eigenschappen, terwijl het zaaien van de bessen het nieuwe leven verzinnebeeldde, dat uit het zaad ontkiemt. En dit denkbeeld is het, dat de vele verklaringen van het Boomsymbool onderling verbindt, want wij kunnen die even geschikt toepassen op de wedergeboorte van het individu, van het ras, van de wereld en van den geheelen Kosmos .

Mevr. Blavatsky haalt in het 2e deel van haar Geheime Leer verschillende teksten aan, waaruit blijkt, dat in ge-