Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»De kleur van dit Tapis is rood, en herinnert u aan het vergoten bloed onzer Broeders ; bedenk tevens dat de vuurkleur die der Schotsche Broederschap is; zonder haar zijn wij niets, vermits alles op liefde en bloed gegrond is. Gij ziet hier den tempel verwoest, de zuilen nedergeworpen, de trappen des tempels met puin overdekt; dit alles is eene voorstelling van het treurig lot, hetwelk aan onze Orde is te beurt gevallen ; van het verlies, dat wij geleden hebben, en van de ontmenschte vervolgingen, waarmede sommigen van ons voor hunne dwaasheid geboet hebben; want het is mij niet geoorloofd, u den tijd te noemen, toen onze Orde de prooi der hebzucht, en het slagtoffer der boosheid geworden is. Doch tot op heden zijn onze geheimen onschendbaar bewaard gebleven; nog heeft het niemand gewaagd deze grenzen te overschrijden.

-Aan uwe zijden vindt gij vier kaarsen; wat zij eigenlijk beduiden, mag ik u niet ontvouwen: genoeg zij het u, dat het viertal op het drietal, en dit op de eenheid gegrond is. Wilt gij daaronder de vier Elementen verstaan, aan de vier hemelstreken of aan den vierhoekigen steen denken ; ik laat u de keuze want gij zult daarin niet grootelijks mistasten, al ware het ook rondom u duister als het uur van den middernacht. Deze beteekenissen loopen allen op hetzelfde uit, en keeren daarheen vanwaar zij gekomen zijn, even gelijk de rivieren welke zich in de zee ontlasten. De namen en letters welke gij nevens dezelve opmerkt, zijn Hieroglyphen, zij zullen u op eenen anderen tijd verstaanbaar worden. Zoo verre is de verwoesting gegaan, en niet verder. De buitenste muur is ingestort,

Sluiten