Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrippen van onze Orde; de maatregelen, welke wij nemen om onze geheimen, zelfs voor onze Broeders, verborgen te houden, overtuigen u van het hoog gewigt derzelve, en de belanglooze ijver, waarmede wij uwe aanneming hebben voorbereid, vermeerdere in uw hart, de hoogachting welke gij aan deze geheimen verschuldigd zijt.

>» Overdenk en bepeins dezelve, maar vergeet ook niet dat. de Meesters in de Loge zijn, niet blootelijk om de Ordegebruiken te regelen, maar vooral om onze schreden te besturen, en ons op den regten weg te leiden; zij behoeden ons voor struikelen; met hun licht vergezellen zij ons op duistere paden, opdat wij niet in den afgrond storten. Hier is het gevaar van struikelen groot en dreigend, en de val is te dieper, omdat dezelve het verstand benevelt, en wij derhalve buiten staat geraken, om ons weder op te rigten. Open daarom uw hart voor uwen Meester, vertrouw hem de gedachten, die bij u huisvesten, en volg gewillig, de regelen die hij u voorschrijft. Maar bovenal, heb eerbied voor de heilige Godheid ; als redelijk schepsel is liet uwe eerste en duurste verpligting, maar hoe veel meer, vindt gij daartoe de krachtigste aansporing als Broeder Vrijmetselaar der hooge Schotsche Loge.

» De strenge vervulling uwer pligten zij u eindelijk aanbevolen, waardoor alleen gij onder ons met waardigheid uwe plaats bekleeden kunt. Menschenmin, nederige zelfskennis, edelmoedigheid, matigheid en ware Godsvrucht behooren den echten Vrijmetselaar te onderscheiden, dan zal de zegen der Godheid op u rusten, en hot licht uit zijn Heiligdom u bestralen.

Sluiten