Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunstwerken der Grieken zijn uitvloeisels der Eleusiniën, zonder welke zij niet zouden ontstaan zijn. De meesterstukken van Titiaan, Raphaël, Moriilos, Michel Angelo, Rubbens en van vele anderen, moeten wij als de vruchten van de reeds genoemde Orde der Rozenkruisers beschouwen, en derzelver vijanden moeten toch de wapenen afleggen, hoe strijdzuchtig zij die ook hadden gescherpt, wanneer men hun mannen als de bovengenoemde, wanneer men hun kampvechters als Göthe en Herder tegenstelt.

Eens toch zal de tijd weer aanbreken, waarin de Vrijmetselaars, zich over hunne kleingeestigheid schamende en niet vreezende een dorentak af te snijden, opdat zij er zich niet aan verwonden zouden, voortdurend de bloemen der menschenmin en de vruchten der zedeleer zullen plukken.

Al wat groot is heeft vertakkingen, en wel naar mate de zaak grooter is, zijn zij talrijker. Want zouden er daarom geene bergen meer moeten bestaan, om niet onder de sneeuwvallen bedolven te worden? Zou daarom de zee moeten opdroogen, om geene schipbreuken te duchten te hebben? Zou het vuur uit de natuur moeten verbannen zijn, opdat men voor geen brand meer zou behoeven te vreezen? Zou de zon niet meer schijnen moeten, omdat zij ons in den zomer wel eens te groote warmte geeft ? — Zoodanig

Sluiten