Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren gedreven, om anders te gevoelen en anders te handelen dan anderen. Voor hem is de lente een' met bloemen bekransten jongeling, de zon eene met licht omringde koningin. Hij kent zijn' aanleg, volmaakt dien, dringt in zijn gemoed door en spreekt als leerling van Apollo in orakeltoon en met voorspellende waarheid woorden uit, aan welke hij vroeger niet dacht, en strekt daardoor voor zich-zelven en de wereld tot licht.

Verheven staat de met wetenschap en kunst begaafde mensch in de schepping, en het is dus geen wonder, dat velen gelooven het doel des menschelijken aanzijns daardoor te kunnen bereiken. Maar het denkbeeld eener wetenschap is nog niet toereikend; het vermogen Idealen te scheppen evenmin: wij moeten de kracht leeren kennen, van welke het denkbeeld en het' Ideaal als uitwerkselen voortkomen , welke uit zichzelve zelfstandigheid heeft, die voortdurend werkt en schept en ieder die zich aan haar toewijdt, met waarheid en levensvrijheid vervult.

Het grootste vermogen der wijsheid bestaat daarin, dat zij ons de verklaring geeft van de geheimenissen des Geestes, over het wezen van God en over de grondtrekken van de Godsdienst. Hier zwijgt de wetenschap, het denkbeeld is niet genoegzaam meer, de oorspronkelijke kennis moet in hare plaats treden en

3.

Sluiten